PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekonomické a manažerské nástroje ochrany životního prostředí - N240019
Anglický název: Economics and Management of Environmetal Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Škarohlíd Radek Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí. Nejprve jsou studentům osvětleny základní ekonomické pojmy a termíny užívané při oceňování životního prostředí a následně je věnována pozornost jednak metodám oceňování životního prostředí, tak výpočtu nákladů ze znehodnocení životního prostředí. Dále jsou studenti informováni o výpočtu nákladů na sanační zásah a o praktických skutečnostech při financování náprav starých ekologických zátěží.
Poslední úprava: BENESP (09.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Základní ekonomické termíny v ochraně životního prostředí.
  • Oceňování životního prostředí.
  • Kalkulace škod ze znehodnocení životního prostředí.
  • Kalkulace nákladů sanace kontaminované lokality.

Poslední úprava: BENESP (07.11.2012)
Literatura -

Z: Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí (kapitoly 6., 7., 8.), Dvořák., A., Brůha, J., Brůhová, H., Melichar, J., Ščasný, M. 2007, ISBN: 978-80-245-1253-2

Z: Úvod do ekonomiky životního prostředí, DVOŘÁK, A. - HADRABOVÁ, A. - ŠAUER, P., 1997, ISBN: 80-7079-548-4

D: Environmental Economics, CHARLES D. KOLSTAD, 2000, ISBN: 0-19-511954-1

D: Ekonomie a životní prostředí, Čamrová, L., 2007, ISBN: 978-80-86851-69-3, 978-80-86389-17-9

Poslední úprava: BENESP (09.07.2013)
Studijní opory -

Elektronická verze přednášek:

http://web.vscht.cz/benesp/EAOZP2012.ZIP

Poslední úprava: BENESP (09.07.2013)
Sylabus -

1) Úvod, základní východiska a pojmy

2) Příroda a životní prostředí - jejich ochrana v rámci ekonomiky

3) Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí

4) Legislativní pohled na OŽP

5) Management životního prostředí

6) Problematika monetárního vyjádření ekologických škod

7) Náklady a nákladové funkce

8) Kalkulace nákladů sanace

9) Projekt, ekonomický pohled, konzultace řešení

10) Projekty, náklady a výdaje na ochranu životního prostředí

11) Nástroje řešení problémů znehodnocování životního prostředí

12) Oceňování kvality životního prostředí

13) Cíle a kritéria optimálního využívání přírodních zdrojů

14) Závěrečný test

Poslední úprava: BENESP (09.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Základy ochrany životního prostředí N240009

Poslední úprava: BENESP (07.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na přednáškách.

Zápočtový test.

Poslední úprava: BENESP (07.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha