PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Modelování pro ochranu životního prostředí - N240028
Anglický název: Environmental models
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2014 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rippelová Veronika Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M240016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V předmětu „Modelování pro životní prostředí“ se studenti setkají s aplikací jednoduchých principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika pro ekosystémy a zdraví člověka. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním (popř. horninovým) prostředím.
Poslední úprava: Rippelová Veronika (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat teoretické znalosti z fyzikální chemie (tzv. fugacitní modely) pro odhad distribuce látky mezi dvousložkový až vícesložkový systém a jejich transportu v životním prostředí (popř. horninové prostředí)
  • pracovat s vybranými programy RISC4, Geochemist Workbench apod.
  • hledat fyzikálně chemické vlastnosti pro kontaminanty v dostupných zdrojích
  • základy zpracování analýzy rizika a hodnocení ekologické újmy

Poslední úprava: Rippelová Veronika (19.11.2012)
Literatura -

D: Mackay, D.; Multimedia Environmental models - The Fugacity Approach; CRC Press, 2001, ISBN: 1-56670-542-8.

Poslední úprava: Rippelová Veronika (12.08.2013)
Studijní opory -

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ÚCHOP

Poslední úprava: Rippelová Veronika (12.08.2013)
Sylabus -

1. Úvod do chemodynamiky-životní prostředí a polutant, multimediální modely

2. Rovnovážná distribuce látek v ŽP, distribuční koeficienty, intermediální transport

3. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn

4. Rovnováha v horninovém prostředí-sorpční koeficienty, retardační faktor

5. Rovnováha v přírodních systémech mezi abiotickými složkami a biotou

6. Intramediální transportní procesy, degradace

7. Rovnováha v přírodních systémech voda-plyn-pevná fáze

8. Aplikace modelováni na dekontaminační technologie

9. Zdroje dat

10. Program RISC a riziková analýza I

11. Program RISC a riziková analýza II

12. Program GWB

13. Program Modflow, BIOCHLOR a další programy pro modelování kontaminace v žp

14. Ekologický audit

Poslední úprava: Rippelová Veronika (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Rippelová Veronika (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha