PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř paliv - N251005
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: AB251001, B251001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře doplňují předmět „Analýza paliv“. Cílem laboratoří je naučit studenty stanovit různé vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv. Výuka začíná ve třetím týdnu semestru.
Poslední úprava: Staš Martin (18.09.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Provádět analýzu tuhých, kapalných a plynných paliv vybranými metodami.

Vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách.

Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Literatura -

Není

Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Studijní opory -

Kolektiv autorů ústavu 215: Návody pro laboratoř paliv. Dostupné v elektronické formě na https://utrap.vscht.cz/files/uzel/0014520/0004~~8zu8sCw_pVKhoChfIScxKb8osSS_KO_wWqDA4YXJqQqHdxWXJJaVKhgZmgIA.pdf?redirected

Kolektiv autorů ústavu 216: Návody k laboratořím paliv pro 3. ročník BS. Dostupné v elektronické formě na http://tresen.vscht.cz/kap/pedagogicka-cinnost/ke-stazeni-10

Bouška D. a kol.: Laboratoř analytiky paliv. Dostupné v elektronické formě na http://www.vscht.cz/ktt/index.html

Poslední úprava: Staš Martin (30.01.2018)
Sylabus -

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných, kapalných a plynných paliv. Student absolvuje seminář o zásadách vypracování protokolů a úvodní seminář o ropných produktech. Poté absolvuje 10 přidělených laboratorních prací ze seznamu 24 vypsaných prací. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv

3. Stanovení obsahu kyslíku a vody v lihobenzínových směsích

4. Reologie ropných frakcí

5. Hustota ropných produktů (automat + piknometr)

6. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

7. Obsah síry dle Eschke

8. Kalorimetrie - spalné teplo, výhřevnost

9. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti

10. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí

11. Těžké topné oleje - spalné teplo, výhřevnost, obsah popela a síry

12. Stanovení korozivity petrochemických výrobků

13. IČ spektrometrie - stanovení oktanového čísla, typu oleje

14. Emise ze spalování plynných paliv

Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět „Analýza paliv“.

Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha