PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř průmyslové ekologie - N251013
Anglický název: Industrial Ecology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti si osvojí praktické dovednosti prostřednictvím absolvování úloh na témata uvedená v sylabu. Seznámí se průřezově s problematikou dané oblasti od přípravy a zpracování matric, použití instrumentální techniky až po vyhodnocení a interpretaci dat.
Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat teoretické znalosti a laboratorní dovednosti při praktické činnosti a osvojit si nové postupy, zprovoznit instrumentální techniku, pořídit datovou základnu, zpracovat data, vyvodit závěry, provedenou činnost a výsledky zdokumentovat protokolem.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Literatura -

D: Normované postupy související s danou tematikou

D: Janků, J.; Analytika odpadů; VŠCHT Praha, Praha 2010.

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály dostupné na webových stránkách Ústavu chemie ochrany prostředí http://www.vscht.cz/uchop/ a Ústavu technologie ropy a alternativních paliv http://utrap.vscht.cz/studium/laboratore; návody poskytnuté vyučujícím.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Sylabus -

Studenti budou provádět:

Vyluhování, stanovení ekotoxicity výluhu, mineralizaci, rozpouštědlovou extrakci, titrační křivku, destilační zkoušku, stanovení bodu vzplanutí a hustoty paliv, stanovení vody v ropě, rektifikaci dvousložkové směsi, stanovení chemických, fyzikálních a fyzikálně-chemických ukazatelů, zpracování experimentálních dat.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30

 
VŠCHT Praha