PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie průmyslových mikroorganismů - N319006
Anglický název: Physiology of Industrial Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 150 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čejková Alena prof. Ing. CSc.
Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B319005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Mikroorganismy jsou zastoupeny ve všech ekosystémech, tvoří největší podíl biomasy na Zemi. Disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologických procesech. Znalost jejich buněčné architektury, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících jejich růst a množení je základním předpokladem pro jejich aplikace. Předmětem výuky je představení možností vedoucích k upevnění (posílení) požadované (biosyntetické, biodegradační, biotransformační)vlastnosti mikroorganismu.
Poslední úprava: Čejková Alena (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: spolupodílet se na přípravě technologického procesu s ohledem na fyziologické vlastnosti použitého mikroorganismu. Získají znalosti, ktré jim umožní uplatnit se jak v tradičních, tak v nově vytvářených oblastech biotechnologií. Poznatky z fyziologie buňky mohou rovněž vhodně uplatnit při studiu v navazujícím magisterském programu.

Poslední úprava: Čejková Alena (09.11.2012)
Literatura -

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765

D:Maier R.M.,Environmental Microbiology,2nd edition,Academicc Press,Tucson,2009,0123705198

D:White D.,The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes,3rd edition,Oxford University Press,NewYork,2006,0195301684

D:Moat A.G.,Microbial Physiology,4th edition,Willey-Liss Inc.,New York,2002,0471394831

Poslední úprava: Čejková Alena (08.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Čejková Alena (13.11.2012)
Sylabus -

1. Základní strukturální typy živých soustav

2. Funkční anatomie prokaryotní buňky

3 Funkční anatomie eukaryotní buňky

4. Buněčná výživa a její vztah k buněčným funkcím

5. Buněčný metabolismus, typy buněčné fyziologie

6. Typy buněčných reakcí

7. Transportní mechanismy buňky

8. Fyziologie růstu buněk a buněčných populací

9. Buněčná diferenciace

10.Buňka a vnější prostředí, část 1.

11.Buňka a vnější prostředí, část 2.

12.Buněčné regulace, základní regulační mechanismy.

13.Regulace metabolických dějů

14.Účelové chování prokaryotní buňky

Poslední úprava: Fialová Jana (07.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Biochemie I

Poslední úprava: Čejková Alena (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha