PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru biotechnologie - N319025
Anglický název: Biotechnology: Semestral Work
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na vypracování podrobné odborné rešerše na téma jenž obvykle souvisí s tématem diplomové práce studenta. V rámci předmětu studenti prohloubí své znalosti v oblasti využití sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů samostatně zpracovávat, strukturovat do vhodných kapitol a hodnotit v širších souvislostech. Při zpracování rešerše dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Poslední úprava: TAJ319 (26.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí všech dostupných databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science, FSTA, Ullman Encyclopedia, Scopus, European Patent Office).

Analyzovat a hodnotit informace v širokém kontextu pocházející z vědeckých a odborných článků, přehledových článků a patentové literatury.

Strukturovat informace z odborné literatury a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich literárního přehledu a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: Halecký Martin (13.08.2013)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti v celém rozsahu dostupných databází.

Poslední úprava: Halecký Martin (13.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Sylabus -

Semestrální práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití všech dostupných databází. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem. Vypracují vhodnou strukturu pro přehledový článek a naplní jí faktografií nalezenou v literatuře. Výsledky rešerše v přehledovém článku podrobně vyhodnotí a formulují závěry v dostatečně širokém kontextu. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemoinformatika, Seminář oboru a odborný projekt biotechnologie

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Účast na seminářích 2.5 70
4 / 4 113 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha