PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř biotechnologií I - N319028
Anglický název: Biotechnology: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:8
E-Kredity: letní s.:8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319015
Pro druh:  
Garant: Branská Barbora Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M319015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie. Dále se seznámí s laboratorní případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem. Připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.06.2013)

Studenti budou umět:

Plánovat a provádět laboratorní experimenty v rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma ve spolupráci v vedoucím práce.

Základní metody analýzy a hodnocení experimentálních data.

Zpracovávat výsledky práce ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální práce a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: Kyselová Lucie Ing. Ph.D. (18.07.2013)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kyselová Lucie Ing. Ph.D. (18.07.2013)

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: biotechnologie, mikrobiologie, buněčná fyziologie, bioinženýrství a dalších. Samostatná práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů. Následně vypracují ve spoulpráci s vedoucím práce systematický plán práce, podle kterého provedou laboratorní experimenty. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Na základě těchto výsledků vypracují zprávu ve formě odborné publikce s obvyklou strukturou. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na rozsah práce, strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů. Práce bude zakončena obhajobou, na kterou si studenti připraví prezentaci a tu přednesou a obhájí před odbornou komisí složenou z pedagogických pracovníků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)

Seminář oboru a odborný projekt biotechnologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 0.9 26
8 / 8 225 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha