PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biotechnologické aplikace mikroorganismů - N319034
Anglický název: Biotechnological Applications of Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319016
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejková Alena prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.
Poslední úprava: Čejková Alena (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: kvalifikovaně zvolit mikroorganismus pro přípravu biotechnologického procesu, a to se všemi možnými riziky.Vysoká profesní adaptabilita umožní inovovat a vytvářet jak tradiční, tak nové biotechnologie.Získané znalosti mohou studenti uplatnit rovněž ve vědeckovýzkumné oblasti.

Poslední úprava: SEK319 (09.11.2012)
Literatura -

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765

D:Madigan M.T.,Brock Biology of Microorganisms,12th edition,Pearson Benjamin Cummings,San Francisco,2009,01302324601

Poslední úprava: Čejková Alena (08.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Čejková Alena (13.11.2012)
Sylabus -

1. VYUŽITÍ PROKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Pseudomonas.

2. Rod Bacillus.

3. Sporulující anaerobní bakterie.

4. Bakterie syntetizující aminokyseliny.

5. Bakterie mléčné, octové a propionové.

6. Methanogeneze: katabolismus zástupců domény Archaea.

7. Methylotrofie: typ fyziologie prokaryot i eukaryot.

8. Rod Zymomonas.

9. Aktinomycety.

10. Rody Agrobactterium, Deinococcus, Thermus.

11. VYUŽITÍ EUKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Aspergillus.

11. Rody Penicillium,Trichoderma,Fusarium.

12. Rod Claviceps.

13. Rody Saccharomyces, Candida, Hansenula, Rhodotorula a další.

14. Jednobuněčné řasy.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Biochemie I

Poslední úprava: Čejková Alena (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha