PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru Biotechnologie léčiv III - N319039
Anglický název: Pharmaceutical Biotechnology: Specialisation Laboratory III
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M319021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratorní předmět představuje pokračování experimentální práce vykonané v rámci předmětu Laboratoř biotechnologie léčiv II. Studenti v rámci předmětu rozpracují do detailů rešerši na dané téma. Podle potřeby rozšíří metodické přístupy související se zadaným tématem. Pokračují v samostatné a systematické experimentální práci. V průběhu práce si prohloubí znalosti statistických metod pro zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.
Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nastudovat a osvojit si nové metodické postupy v experimentální práci.

Samostatně plánovat a provádět laboratorní experimenty v plném rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma.

Podrobně analyzovat a hodnotit experimentální data, zpracovávat je ve formě vědecké publikace s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální činnosti a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti s pomocí sekundárních literárních zdrojů.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Sylabus -

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování těchto témat si osvojí studenti moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Laboratorní práce studentů bude vycházet ze zkušeností získaných v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií II. Studenti v průběhu předmětu prohloubí teoretické znalosti v dané oblasti vymezené tématem a zapojí tyto vědomostí do širšího kontextu. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem Laboratoří oboru Biotechnologie léčiv III je zpracování výsledků zadaného tématu formou odborného článku a ústní prezentace.

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř biotechnologie léčiv II

Poslední úprava: TAJ319 (14.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.8 22
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 1.1 32
8 / 8 225 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha