Kultivační techniky a modelování bioprocesů - N319040
Anglický název: Cultivation Techniques and Modeling of Bioprocesses
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319022
Garant: Karabín Marcel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M319022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení komplexní znalosti sestávající z návrhu a přípravy experimentu, jeho provedení, evaluaci získaných experimentálních dat a vyvození vztahu mezi podmínkami provedení experimentu a získanými daty. Experimentální data jsou dále použita pro vytvoření matematického modelu simulujícího průběh experimentu za různých podmínek.
Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Uchovávání produkčních kmenů a příprava inokula

Přípravit experimenty, kultivace různých kultivačních zařízení, produkce požadovaných metabolitů nebo jiných produktů

Analyticky vyhodnotit vzorků

Vyhodnotit získaná data a vyvodit z nich závěry

Vytvořit matematický model simulující průběh experimentů

Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)
Literatura -

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

Z: Scragg A.: Environmental Biotechnology, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-926867-3

Z: Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (1. vydání, 2010), ISBN: 978-80-7080-734-7

Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: PAULOVAE (30.07.2013)
Sylabus -

1. Příprava média, inokula, způsoby skladování produkčních kultur (zamrazení s glycerolem, lyofilizace, uchování na agaru, uchování spor)

2. Stanovení KLa, příprava fermentoru na kultivaci (montáž, sterilizace, kalibrace elektrod)

3. Vsádková kultivace buněk v míchaném reaktoru a start fed-batch kultivace

4. Kultivace na pevném substrátu

5. Sladování ječmene na mikrosladovně, řízení a sledování procesu, kontrola kvality produktu

6. Pivovarský proces, příprava mladiny, zakvašení, sledování průběhu kvašení, vyhodnocení procesu

7. Kontinuální kultivace a kinetika úbytku substrátu podél výšky lože náplňového reaktoru

8. Fotobioreaktor - vsádková a kontinuální kultivace jednobuněčných řas

9. Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, ideální tok, pístový tok, neideální tok

10. Inženýrské základy bilancování procesů

11. Programovací jazyk a jeho použití

12. Modelování vybraných biologických procesů

13. Práce na samostatném projektu

14. Prezentace projektu

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Základy bioinženýrství, Chemické inženýrství

Poslední úprava: TAJ319 (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.3 36
Práce na individuálním projektu 1.3 36
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Průběžné a zápočtové testy 20