PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemie I - N320001
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320001
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fukal Ladislav prof. Ing. CSc.
Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : Z320001
Je záměnnost pro: B320001, AB320001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.
Poslední úprava: Hynek Radovan (11.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Poslední úprava: Hynek Radovan (20.10.2015)
Literatura -

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3

Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Poslední úprava: Hynek Radovan (07.12.2015)
Studijní opory -

Online hledání ve slovníku biochemických pojmů - Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

Odkaz na doplňkové studijní materiály k předmětu: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bc1 a http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bc

Poslední úprava: Hynek Radovan (07.12.2015)
Sylabus -

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Poslední úprava: Hynek Radovan (11.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Hynek Radovan (11.07.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Hynek Radovan (11.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha