PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z biochemie I - N320003
Anglický název: Biochemistry: Seminar I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Benešová Eva Ing. Ph.D.
Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z320003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Předmět Seminář z biochemie I je z velké části zaměřen na praktické znalosti nezbytné ke správnému zvládnutí základních laboratorních technik. Seznamuje studenty s různými typy separačních technik a s imunochemickými metodami a na konkrétních příkladech umožňuje pochopení jejich reálného využití v praxi. V závěru se seminář věnuje přirozeným biokatalyzátorům - enzymům, jejich dělení, kinetice a možnostem inhibice. To vše opět na konkrétních příkladech, se kterými se studenti mohou setkat při laboratorní práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

  • vzorce a nábojové vlastnosti kódovaných aminokyselin
  • titrační křivky peptidů
  • základní chromatografické techniky (gelová permeační, iontovýměnná, afinitní)
  • základy imunochemických technik
  • rozdělení enzymů do tříd
  • základy kinetiky a inhibice enzymových reakcí
Literatura -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2016)

Z: Kodíček M., Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2007, 978-80-7080-669-2

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2005, 80-7080-586-2

D: Nelson D. L., Cox M. M., Principles of Biochemistry, 4. vydání, W.H.Freeman&Co., New York, 2005, 978-0716762652

D: Kodíček M., Valentová O., Hynek R., Biochemie:chemický pohled na biologický svět, Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha, 2015, 978-80-7080-927-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (08.08.2013)

Kodíček Milan: Biochemické pojmy : výkladový slovník (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/)

Sylabus -
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Úvod

2. Aminokyseliny (struktura, rozdělení, tvorba peptidů)

3. Aminokyseliny (nábojové vlastnosti, isoelektrický bod)

4. Aminokyseliny (titrační křivky, aminokyseliny jako pufry)

5. Separační metody Ia - (gelová a ionexová chromatografie)

6. Separační metody Ib - (další chromatografické techniky)

7. Separační metody II - Elektroforetické techniky

8. Imunochemické metody

9. Určování koncentrace bílkovin

10. Určování primární struktury bílkovin

11. Enzymy (základní vlastnosti, rozdělení do tříd, názvosloví)

12. Enzymová kinetika (příklady)

13. Inhibice enzymů (příklady)

14. Závěrečné shrnutí a procvičení

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Benešová Eva Ing. Ph.D. (26.08.2013)

nejsou

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha