PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie rostlin - N320035
Anglický název: Plant Biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320011
Pro druh:  
Garant: Macek Tomáš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M320011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (21.08.2013)
Předmět je zaměřen na pochopení základních rozdílů mezi metabolismem rostlin a ostatních organismů, zejména v oblasti využití energie, produkčních schopností a odezvy na stres. Cílem je připravit studenty na efektivní využití specifických výhod rostlin, od potravinářského průmyslu po ochranu životního prostředí, včetně využití či detekce geneticky modifikovaných rostlin. Fotosynthese jako klíčovému procesu pro život na Zemi je proto věnován zvláštní blok přednášek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (21.08.2013)

Studenti budou umět:

nalézt vhodnou rostlinu či kombinaci organismů pro cílené aplikace v biotechnologii, snižovat či ovlivňovat účinky stresu na rostliny, navrhnout metody přípravy nebo detekce nových geneticky modifikovaných rostlin, porozumět vzájemným souvislostem různých biologických metod pro dekontaminaci životního prostředí s pomocí rostlin.

Literatura -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (25.01.2018)

Z: Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L., Biochemistry & molecular biology of plants, American Society of Plant Physiologists, Rockville, 2015

Z: Voet D.,Voet J.G., Biochemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004

Z: Kodíček M., Valentová O., Hynek R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. VŠCHT Praha 2015

Z: Macková M., Dowling D., Macek T., Phytoremediation and Rhizoremediation, Theoretical Background, Springer, Berlin, 2006

D: Macek T., Kotrba P., Svatos A., Novakova M., Demnerova K., and Mackova M., Novel roles for genetically modified plants in environmental protection. Trends in Biotechnology 26, 146-152, (2008)

D: Vodrážka Z., Biochemie, Academia, 1996, 80-200-0600-1

D: Macek, T., Macková, M., Káš, J.: Exploitation of plants for the removal of organics in environmental remediation. Biotechnol. Advances (2000), 18 (1), 23-35

D: Kodíček M. Biochemické pojmy, výkladový slovník, VŠCHT Praha

Studijní opory -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (21.08.2013)

www.scopus.com

http://apps.webofknowledge.com

http://www.phytosociety.org

Metody výuky -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (15.08.2013)

Účast na přednáškách, příprava na zkoušku a její absolvování

Sylabus -
Poslední úprava: Macek Tomáš prof. Ing. CSc. (21.08.2013)

1. Anatomie, cytologie a fysiologie rostlin (buněčná stěna, membrány, organely), příjem živin, transport v rámci celé rostliny

2. Příprava a využití explantátových kultur, kalusy, suspense, protoplasty, genetické studie, přenos signálu, produkce metabolitů, biotransformace, environmentální studie, aplikace v množení a šlechtění

3. Přeměny energie, fotosynthesa, respirace a fotorespirace

4. Metabolismus uhlíku (biosynthesa sacharosy, celulosy, škrobu, ligninu, lipidy, atd.)

5. Metabolismus dusíku, síry v rostlinách

6. Hlavní skupiny hormonů (auxiny, cytokininy, ethylen, abscisová kyselina, gibberelliny, brassinosteroidy, atd.), tvorba a degradace, účinky hormonů a regulátorů růstu

7. Receptory a mediátory přenosu signálu (G-proteiny a fosfolipidová dráha), protein kinasy, signální dráhy rostlinných hormonů

8. Biosynthesa některých významných přírodních látek, význam sekundárních metabolitů pro rostlinu a pro vztahy v prostředí, účinky na rostliny i člověka

9. Genom jádra, plastidů a mitochondrií, organizace, exprese, proteosynthesa a opracování bílkovin, cílení transportu bílkovin

10. Způsoby přenosu genů u rostlin, příprava transgenních rostlin

11. Geneticky modifikované rostliny, význam, rizika a výhody

12. Abiotický stres (nedostatek vody, zvýšená koncentrace solí, chlad, teplo, oxidativní stres), biotický stres, obranné mechanismy rostlin

13. Metabolismus organických látek, degradace, aktivace promutagenů, akumulace těžkých kovů, fytoremediace, rhizoremediace. Specifické aspekty ochrany rostlin, pesticidy, herbicidy

14. Senescence, programovaná smrt buňky, posklizňové změny, degradace chlorofylu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Biologie

Biochemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha