PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratoř speciální biochemie - N320036
Anglický název: Advanced Biochemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320012
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M320012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí základního kurzu biochemie a osvojení si nových technik moderní biochemie. Studenti v době zápisu předmětu již zpravidla pracují v laboratořích, cílem kurzu tedy je doplnění spektra používaných metod biochemie a molekulární biologie. Výuka probíha formou kurzu, doplněného diskuzí s vyučujícími.
Poslední úprava: Lipov Jan (09.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • izolovat proteiny z různých zdrojů
  • charakterizovat enzymovou aktivitu
  • určit míru kooperativity enzymu v průběhu denaturace
  • identifikovat protein pomocí hmotnostní spektrometrie
  • izolovat a charakterizovat plasmidovou DNA pomocí restrikční analýzy
  • analyzovat a zpracovávat výsledky formou protokolu
Poslední úprava: Lipov Jan (14.11.2012)
Literatura -

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

Poslední úprava: Lipov Jan (09.11.2012)
Studijní opory -

Kodíček Milan: Biochemické pojmy : výkladový slovník (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/)

Poslední úprava: Lipov Jan (09.11.2012)
Sylabus -

1. Správná laboratorní praxe, bezpečnost práce

2. Teoretický úvod k laboratorním úlohám

3. Chromatografie biomakromolekul a vyhodnocení purifikačních procesů

4. Elektroforetická analýza proteinů erytrocytové membrány

5. Základní charakterizace purifikovaných preparátů bílkovin

6. Enzymová kinetika (allosterické enzymy)

7. Moderní metody identifikace bílkovin

8. Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů

9. Imunochemické techniky

10.Základní techniky molekulární biologie

11.Izolace subcelulárních částic

12.Studium základních metabolických dějů

13.Metody stanovení katalytických aktivit enzymů

14.Závěrečné zhodnocení a volná diskuze

Poslední úprava: TAJ320 (15.05.2013)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Laboratoř biochemie

Poslední úprava: Lipov Jan (09.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha