Genové inženýrství - N320051
Anglický název: Genetic Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320017
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S320007
Je záměnnost pro: S320007, M320017, AM320017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Poslední úprava: Ruml Tomáš (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Izolovat DNA a provádět základní manipulace s rekombinantní DNA. Připravovat vektory pro genetickou modifikaci různých typů buněk.

Upravovat a značit DNA, využívat DNA značené sondy pro identifikaci specifických sekvencí.

Modifikovat geny cílenou mutagenezí, připojením sekvencí pro detekci a purifikaci afinitní chromatografií.

Analyzovat produkci heterologních proteinů a izolovat je z různých typů buněk.

Analyzovat proteinové interakce. Připravovat genomové knihovny.

Poslední úprava: Ruml Tomáš (07.11.2012)
Literatura -

Základní

Ruml T., Rumlová M., Pačes V.: Genové inženýrství; VŠCHT Praha 2002

Doplňková

Green M. R., Sambrook J., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition); Cold Spring Harbor Laboratory Press 2012

Poslední úprava: Ruml Tomáš (19.06.2013)
Studijní opory -

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=gieng

Poslední úprava: Ruml Tomáš (07.03.2013)
Sylabus -

1. Zopakování genetických pojmů.

2. Plasmidové a virové vektory, umělé chromosomy.

3. Restrikční endonukleasy, mapování genomu.

4. Produkce a izolace DNA, její analýza.

5. Modifikace nukleových kyselin pro detekci specifických sekvencí.

6. Aplikace polymerasové řetězové reakce: modifikace produktů, řízená mutageneze.

7. Vysokokapacitní metody sekvenování DNA.

8. Zásady práce s RNA, subtrakční knihovny.

9. Produkce proteinů v mikrobiálních buňkách, fúzní proteiny.

10. Tkáňové kultury a jejich využití pro expresi genů.

11. Princip přípravy transgenních organismů.

12. Detekce produktů genové exprese - metabolické značení, elektroforetické a imunochemické metody.

13. Genové terapie.

14. Metody pro studium interakcí proteinů a nukleových kyselin.

Poslední úprava: Ruml Tomáš (13.09.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I

Molekulová genetika nebo Molekulová genetika a analýza DNA

Poslední úprava: Ruml Tomáš (07.03.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60