PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioinženýrství - N320069
Anglický název: Bioengineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kaštánek Petr doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Poslední úprava: TAJ320 (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v biologických, chemických a inženýrských procesech v biotechnologickém průmyslu

Popsat a hodnotit základní biokatalytické procesy.

Kvantitativně vyhodnotit experimentální data z procesů katalyzovaných biologickým činitelem a bilancovat biotechnologické procesy.

Navrhnout míchací a aerační zařízení bioreaktorů.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Literatura -

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593

D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Sylabus -

1. Inženýrské aspekty biotechnologických procesů

2. Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací

3. Bioreaktory - specifika a typy, způsoby kultivace

4. Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí

5. Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku

6. Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace, KLa

7. Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev

8. Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí

9. Kinetika růstu buněk - hmotová bilance, výtěžnost, metabolické kvocienty, inhibice, produktivita

10. Způsoby kultivace buněk - vsádková a přítokovaná kultivace

11. Způsoby kultivace buněk - kontinuální kultivace

12. Zvětšování a zmenšování měřítka bioprocesů

13. Měření, řízení a modelování biologických procesů

14. Projektování a konstrukce bioreaktorů, SIP a CIP systémy

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství, Mikrobiologie

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 11
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 11
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 17
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha