PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Trestní právo pro forenzní analýzu - N320077
Anglický název: Criminal law for forensic analysis
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Souček Josef JUDr. CSc.
Je záměnnost pro: B320012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na zvládnutí základů trestního práva hmotného a trestního práva procesního. V trestním právu hmotném to jsou instituty obecné části trestního zákoníku včetně teorie skutkové podstaty trestného činu. V trestním právu procesním je kladen akcent na základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajišťovací úkony, dokazování a charakteristiku jednotlivých stadií trestního řízení.
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat obecné instituty trestního práva hmotného na (některá) ustanovení zvláštní části trestního zákoníku,

obecné instituty trestního procesu a jejich význam v jednotlivých stadiích trestního řízení.

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Literatura -

Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 393 s. ISBN 978-80-7380-291-2

Z: NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0

Trestní zákon a trestní řád v platném znění.

D: SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti (podstatně přepracované a doplněné vydání). LexisNexis Nakladatelství Orac, Praha 2003, 455 s. ISBN 80-86199-74-6

D: NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, F. RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F. Přípravné řízení trestní (2. doplněné a přepracované vydání). Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2003, 1472 s. ISBN: 80-7179-741-3

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Kubová Petra (04.04.2016)
Sylabus -

1. Základní pojmy trestního práva hmotného. Trestný čin.

2. Vývojová stadia trestného činu.

3. Skutková podstata trestného činu

4. Okolnosti vylučující protiprávnost.

5. Trestná součinnost.

6. Mnohost trestných činů.

7. Výkladová ustanovení trestního zákoníku

8. Právní kvalifikace skutku.

9. Základní pojmy trestního práva procesního.

10. Základní zásady trestního řízení.

11. Subjekty trestního řízení.

12. Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení.

13. Dokazování v trestním řízení.

14. Charakteristika jednotlivých stadií trestního řízení.

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování ústní a písemné části zkoušky.

Poslední úprava: SOUCEKJ (20.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 35
Ústní zkouška 35

 
VŠCHT Praha