PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Toxikologie a analýza drog - N320080
Anglický název: Toxicology and drug analysis
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kuchař Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B342009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů neurochemie psychoaktivních látek a na jejich analýze v různých matricích.
Poslední úprava: Kuchař Martin (05.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní principy neurochemie psychoaktivních látek a metody jejich analýzy v různých matricích.

Poslední úprava: Kuchař Martin (05.09.2013)
Literatura -

Z:Kamil Kalina a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015

Z:Riedl O., Vondráček V. a spol.: Klinická toxikologie, Avicenum 1980.

Z:Marie Bičíková: Forenzní a klinická toxikologie, Praha, Galén, 2005, 2007.

Z:Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Farmakologie a toxikologie, Praha, Grada, 2004.

Z:Kalina K. a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015

D:Leslie A. King: Forensic Chemistry of Substance Misuse (A Guide to Drug Control), Cambridge, RSC Publishing, 2009.

Poslední úprava: Kuchař Martin (08.09.2015)
Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra (04.04.2016)
Sylabus -

1.Úvod do problematiky, historický kontext, legislativa, drogová prevence a nové trendy.

2.Vybrané kapitoly biofyzikální chemie.

3.fyziologie nervového systému, rozdělení receptorů.

4.Opioidy.

5.Sedativa.

6.Kanabinoidy.

7.Analytické metody v klinické a forenzní laboratoři, analýza v terénních podmínkách, vzorkování.

8.Stimulanty - kokain.

9.Stimulanty - ATS.

10.Stimulanty - psychedelika.

11.Profilování drog ve forenzní laboratoři.

12.Halucinogeny.

13.Další přírodní drogy.

14.Steroidní látky a anabolika.

Poslední úprava: Kuchař Martin (05.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kuchař Martin (05.09.2013)
 
VŠCHT Praha