PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Marketing potravinářských výrobků - N321014
Anglický název: Marketing of Food Products
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 24 / 47 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pour Vladimír Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ321 (16.11.2012)
Předmět vede studenty k pochopení podstaty a úloh marketingu a jeho uplatnění v podniku, podává informace o prostředí podniku,o marketingovém informačním systému, o plánovaní, o nákupním chování kupujících. Studenti se učí segmentovat trh podle různých kritérií, najít cílovou skupinu zákazníků a k této určit marketingový mix, tedy vhodný produkt, přiměřenou cenu, správnou propagaci a způsob distribuce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ321 (04.12.2012)

Studenti budou umět:

  • orientovat se v problematice marketingu v potravinářském oboru,
  • popsat jednotlivé prvky marketingového mixu,
  • identifikovat cílové segmenty,
  • řešit jednoduché případové studie.
Literatura -
Poslední úprava: TAJ321 (26.09.2013)

Z: Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody. VŠCHT Praha, Praha 2002

D: KOTLER, P., Marketing podle Kotlera : Jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Praha, Management Press, 2000,80-7261-010-4

Z: KOTLER, P. a kol. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1545-2

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ321 (16.11.2012)

http://uchts.vscht.cz/ - případové studie

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ321 (16.11.2012)

1. Základní pojetí marketingu

2. Analýza zákazníka a konkurence v potravinářském průmyslu

3. Marketingové strategie a strategické plánování v marketingu

4. Portfóliové modely a jejich uplatnění v praxi

5. Marketingový mix

6. Produkt - charakteristika, životní cyklus

7. Vývoj nových potravinářských výrobků

8. Cena - faktory ovlivňující tvorbu, metody cenové kalkulace u potravinářských výrobků

9. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej

10. Distribuce - distribuční cesty

11. Marketingový výzkum

12. Kupní chování zákazníků při nákupu potravinářských výrobků

13. Řešení případové studie I.

14. Řešení případové studie II.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: TAJ321 (25.09.2013)

No.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ321 (26.06.2013)

Podniková ekonomika - doporučená.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
Účast na seminářích 0.4 12
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha