PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přírodní a modifikované polysacharidy ve farmacii - N321022
Anglický název: Natural and Modified Polysaccharides in Pharmacy
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M321002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Polysacharidy jsou přírodní biopolymery, které mají široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu. Polysacharidy, jejich deriváty a oligomery nemají v lékových formách pouze doplňující funkci, ale také se mohou přímo podílet na léčivých účincích farmaceutických preparátů. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů, které jsou významné pro lékařství. Dále jsou vysvětleny fyzikální a chemické vlastností polysacharidů, způsoby přípravy biologický účinných derivátů a oligosacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a biologickému významu polysacharidů v lécích a dalších farmaceutických preparátech
Poslední úprava: Čopíková Jana (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Na základě struktury polysacharidu navrhnout jeho použití jako obalové, doplňující a biologicky účinné látky.

Samostatně se rozhodnout, který polysacharid je vhodný jako plnidlo, rozvolňující nebo biologicky účinná látka.

Samostatně zvážit léčivý benefit určitého farmaceutického produktu nebo potravinového doplňku obsahující polysacharid.

Samostatně navrhnout metody, které objasní strukturu polysacharidu.

Poslední úprava: Čopíková Jana (15.11.2012)
Literatura -

Z: Martínková Jiřina a kol.: Farmakologie, Grada, 2007, ISBN-13: 978-80-247-1356-4

Z: Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Wehling Martin: Farmakologie a toxikologie, Grada, 2004, ISBN 80-247-0836-1

D: Dumitriu Severien: Polysaccharides in Medicinal Applications, Marcel Dekker, INC, 1996, ISBN 0-8247-9540-7

Poslední úprava: Čopíková Jana (01.10.2013)
Studijní opory -

Journal: Carbohydrate Polymers

Végh R.: Farmaceutická technologie,CPress, 2011, 978-80-251-3319-4

Poslední úprava: Čopíková Jana (15.11.2012)
Sylabus -

1. Zdroje, funkce a metabolismus polysacharidů, jejích význam v přírodě

2. Názvosloví polysacharidů, chemické složení a významné funkční skupiny

3. Strukturní rozmanitost a konformace polysacharidů, komplexy polysacharidů a dalších látek (bílkoviny, polyfenoly, makrocykly)

4. Postupy izolace polysacharidů z přírodních surovin, purifikace a odstranění balastních bílkovin, polyfenolů a polysacharidů

5. Strukturní analýza polysacharidů � spektroskopické metody (vibrační spektroskopie a NMR)

6. Strukturní analýza polysacharidů � separační metody (stanovení monosacharidového složení, analýza konfiguraci glykosidových vazeb, molekulová hmotnost a viskozita)

7. Strukturní analýza polysacharidů � termická analýza, rentgenová difraktometrie, mikroskopické metody

8. Polysacharidy jako hydrokoloidy � funkce a vlastnosti, tvorba gelů a filmů

9. Polysacharidy jako polyelektrolyty � ionizace funkčních skupin, rozpustnost, interakce s ionty opačného náboje (kationy kovů, aniony organických kyselin)

10. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � nosiče léku, obvazové materiály, náhrada biologických tkání

11. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � biologicky aktivní polysacharidy, antikoagulační a imunomodulační vlastností

12. Metody chemické modifikaci polysacharidů, deriváty polysacharidů a jejích funkce v lékových formách

13. Oligomery získané z polysacharidů, cyklodextriny a glykodendrimery � příprava a funkce v lékových formách

14. Ekologický aspekt aplikace polysacharidů v léčivech

Poslední úprava: Čopíková Jana (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

N111048 Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob, N111050 Lékové formy

Poslední úprava: Čopíková Jana (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha