PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do potravinářské legislativy - N323006
Anglický název: Introduction to Food Legislation
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://web.vscht.cz/kocourev/legislativa.html
Staré označení: LMJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Míková Kamila doc. Ing. CSc.
Kohoutková Jana Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z323006
Je záměnnost pro: B323004, AB323004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Cílem přednášek předmětu je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem ve vztahu k potravinám. Jsou vysvětleny hlavní požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a mechanismům používaným pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technické standardizace (technických norem) a systémů managementu kvality a bezpečnosti. Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti právních podmínek pro zpracování a distribuci potravin, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se dokázat orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si sami vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (05.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se v právních předpisech a technických normách v oblasti výroby/distribuce potravin, samostatně vyhledat relevantní právní texty (národní a evropské) a porozumnět jim,

Uplatňovat v praxi základní povinností a odpovědnost provozovatelů potravinářských podniků,

Navrhnout a interpretovat informace o potravinách poskytované spotřebitelům,

Orientovat se v systémech kontroly kvality/bezpečnosti/autenticity potravin.

Literatura -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (05.11.2012)

Z: Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu (konsolidovaná verze)

Z: Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách... (v platném znění)

Z: Nařízení (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(konsolidovaná verze)

Z: Velíšek J. a kol.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, ISBN 978-80-86659-16-9

D: Příručka pro provozovatele potravinářského podniku. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2010

D: Komentované předpisy pro ekologické zemědělství a výrobu biopotravin, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2012

Studijní opory -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (06.10.2015)

http://kocourev.bluefile.cz/potravinarska-legislativa/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.szpi.gov.cz/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (29.07.2016)

1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.

2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.

3. Strategie bezpečnosti potravin - vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení. Zákon o veřejném zdraví.

4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky; ochrana před falšováním, GMO.

5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.

6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.

7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, správná hygienická a výrobní praxe.

8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti

9. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.

10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.

11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovoz a vývoz potravin.

12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.

13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.

14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí, "chemická" legislativa (REACH).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc. (25.06.2013)

Žádné - nejsou vyžadovány

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha