PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi - N323011
Anglický název: Food Analysis and Control: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D.
Hůrková Kamila Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B323009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.10.2017)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s celým analytickým procesem spojeným s prací v potravinářské analytické laboratoři, od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů. K dosažení tohoto cíle řeší studenti (jednotlivé pracovní skupiny) různé dílčí úkoly z jednotlivých etap daného analytického procesu, tj. úkoly z oblasti specifikace analytů (při obecně zadaném úkolu typu kontrola jakosti vybrané komodity na českém trhu); z oblasti výběru analytických metod; z validace analytických metod; statistického zpracování výsledků atd.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.10.2017)

Studenti budou umět:

Pod vedením realizovat všechny etapy, z nichž sestává celý analytický proces realizovaný v potravinářské analytické laboratoři (= od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů).

Literatura -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.10.2017)

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétně zadaných dílčích úkolů) musí studenti vyhledat sami.

Studijní opory -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.10.2017)

http://www.zakonyprolidi.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://web.vscht.cz/~reblovaz/

Sylabus -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (11.10.2017)

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých dílčích úkolů.

2. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů I.

3. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů II.

4. Výběr analytických metod I.

5. Výběr analytických metod II.

6. Validace analytických metod I.

7. Validace analytických metod II.

8. Validace analytických metod III.

9. Validace analytických metod IV.

10. Validace analytických metod V.

11. Validace analytických metod VI.

12. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů I.

13. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů II.

14. Vypracování závěrečných zpráv. Zápočty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)

Analýza potravin a přírodních produktů, Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,9 26
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 22
Práce na individuálním projektu 0,2 6
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha