Chemická bezpečnost potravin - N323012A
Anglický název: Chemical Food Safety
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N323012
Je záměnnost pro: M323001, AM323001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět přináší komplexní souhrn informací o problematice chemické bezpečnosti potravin s akcentem na nové, aktuální problémy. Pozornost je věnována rizikovým složkám potravin, které vznikají při jejich zpracování z běžných prekurzorů, potravinovým aditivům i kontaminantům různého původu, ať již z životního prostředí, chemizace zemědělství či materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami. U jednotlivých "cizorodých" látek jsou diskutovány fyzikálně-chemické i toxikologické aspekty, pozornost je zaměřena i na možnosti ochrany konzumentů, resp. minimalizaci jejich dietární expozice těmito škodlivinami.
Poslední úprava: TAJ323 (18.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Posoudit chemickou bezpečnost potravin

Navrhnout postupy jak snížit možnosti vzniku nežádoucích látek v potravinách v průběhu jejich zpracování a skladování

Navrhnot možnosti, jak snížit expozici populace cizorodým látkám z diety

Poslední úprava: TAJ323 (19.11.2012)
Literatura -

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

Poslední úprava: TAJ323 (18.11.2012)
Studijní opory -

http://www.efsa.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.who.int/en/

http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Poslední úprava: TAJ323 (18.11.2012)
Sylabus -

1. Chemická bezpečnost potravin, vymezení pojmů, legislativní aspekty

2. Přehled významných skupin sloučenin spojovaných s chemickou bezpečností

3. „Nové“ rizikové skupiny chemických sloučenin, globální ochrana potravního řetězce

4. Přídatné látky (potravinová aditiva) - nejvýznamnější skupiny, E- kódy

5. Nanotechnologie a jejich využití jako aditiv při výrobě potravin

6. Látky upravující senzorickou jakost - vlastnosti, použití

7. Látky upravující trvanlivost - vlastnosti, použití

8. Přírodní toxické látky - nejvýznamnější skupiny, legislativní aspekty

9. Mykotoxiny a bakteriální toxiny

10. Látky vznikající při výrobě potravin - procesní kontaminanty

11. Charakterizace vlastností exogenních kontaminujících látek, průnik do potravních řetězců

12. Perzistentní organické polutanty

13. Moderní pesticidy a veterinární farmaka, bioprodukty

14. Toxické kovy, dusičnany, radionuklidy

Poslední úprava: TAJ323 (18.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Poslední úprava: TAJ323 (18.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 30