Dietologie - N323013
Anglický název: Dietology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323002
Další informace: http://doc. MUDr. L. Kužela, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chrpová Diana Ing. Mgr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Dietologie se zabývá převážně léčebnou výživou u osob s potřebou restriktivních či jinak specifických diet. Počáteční dvě přednášky jsou věnovány informaci o zásadách optimální výživy u některých komunitních skupin např. výživa u seniorů, dětí, těhotných žen a u sportovců. Vlastní léčebná výživa (tj. dietologie) se zabývá výživovými potřebami diabetiků, osob s poruchami tukového metabolizmu (např. hypercholesterolemie), dále nemocných s postižením kardiovaskulárního systému (ischemická choroba srdeční, hypertenze, ateroskleróza). V této souvislosti je podrobněji zmíněn požadavek dietních opatření při redukčním režimu u obézních jedinců. Další součástí jsou stavy, kde je bezpodmínečně nutná dlouhodobá či trvalá dietní úprava s restrikcí některého nutrientu, např. při pankreatické dietě, dietě při onemocněních žlučníku nebo při některých závažných onemocněních ledvin. Specifickou částí je dieta pří celiakii a dieta při fenylketonurii. Na konci přednáškového cyklu je zařazena informace o běžně používaných doplňcích stravy, o jejich vhodnosti či potřebě, ale také o rizicích, které se mohou vyskytnout při jejich nadměrném používání.
Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy komunitní výživy

Stanovit specifický dietní režim pro různé typy onemocnění

Doporučit, v případě potřeby, vhodné doplňky stravy

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Literatura -

D: Alpers,D.H., Stenson,W.F., Taylor,B.E., Bier,D.N.M. Manual of Nutritional Therapeutics. Lippincott Williams & Wilkins, London, 2008; ISBN 978-0-7817-6481-2

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Kalvach Z. et al. Geriatrie a Gerontologie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. 864 s. ISBN 80-247-0548-6.

D: Keller U., Meier R., Bertoli S. Klinická výživa. Scientia Medica, Praha, 1993. ISBN 80-85526-08-5

Z: Kohout P., Kotrlíková E. Základy klinické výživy. 1. vydání, Krigl, Praha, 2005. ISBN 80-86912-08-6

D: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2

D: Konopka P. Sportovní výživa. Kopp, České Budějovice, 2004. ISBN 80-7232-228-1

D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X

D: Krch F. D. Bulimie jak bojovat s přejídáním. 3. doplněné a přepracované vydání, Grada Publishing a. s., Praha, 2007. ISBN 80-247-2130-9

D: Mandelová L., Hrnčiříková I. Základy výživy ve sportu. 1.vydání Masyrykova univerzita, Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4281-0

D: Maughan R.J., Burke L.M. Výživa ve sportu. Příručka pro sportovní medicínu.1. vydání Galén, Praha, 2006. ISBN 80-7262-318-4.

D: Navrátilová M., Češková E., Sobotka L. Klinická výživa v psychiatrii. Maxdorf, Praha, 2000. ISBN 80-85912-33-3

Z: Nevoral J. a kol. Výživa v dětském věku. 1. vydání, H & H, Praha, 2003. ISBN 80-86022-93-5

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

Z: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Vokurka M. a kol. Velký lékařský slovník. 8. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2004. ISBN 978-80-7345-166-0

D: Wilhelm Z. a kol. Výživa v onkologii. 1. vydání, NCO NZO, Brno, 2001. ISBN 80-7013-326-0

D: Zadák Z. Výživa v intenzivní péči. 1. vydání. Grada Publishing a.s., Praha, 2002 ISBN 80-247-0320-3

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Studijní pomůcka: osnova jednotlivých přednášek z oboru „Dietologie“, dodávaná studentům v elektronické formě

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Sylabus - angličtina

1. The concept of nutrition, medical nutrition, dietetics.

2. Nutrition of pregnant and lactating women, children and adolescent nutrition.

3. Nutrition of seniors, athletes.

4. Dietary system in a hospital, basic diet and the liquid diets.

5. Diets for diabetic patients, sweeteners.

6. Reduction diets.

7. Diet in cardiovascular diseases.

8. Diet for diseases of the stomach.

9. Diet for diseases of the small intestine and colon.

10. Diet for diseases of the liver, gallbladder and biliary tract.

11. Diet for diseases of the pancreas.

12. Diet for kidney and urinary tract diseases.

13. Nutrition and cancer, malnutrition.

14. Dietary supplements.

Poslední úprava: TAJ323 (16.08.2013)
Vstupní požadavky

Výživa a výživová politika

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Výživa a výživová politika

Poslední úprava: Chrpová Diana (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70