PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dietologie - M323002
Anglický název: Dietology
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chrpová Diana Ing. Mgr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N323013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je rozdělen na dvě části - komunitní výživa a léčebná výživa. Kapitoly komunitní výživy se zaměřují na výživu dětí a dospívajících, výživu těhotných a kojících žen, seniorů a sportovců a alternativní výživu. Kapitoly léčebné výživy zahrnují etiologii daného onemocnění a dietoterapii. Nedílnou součástí předmětu je přehled užití potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy.
Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Principy komunitní výživy

Doporučit vhodný dietní režim pro různé typy onemocnění

Navrhnout použití potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Literatura -

D: Alpers,D.H., Stenson,W.F., Taylor,B.E., Bier,D.N.M. Manual of Nutritional Therapeutics. Lippincott Williams & Wilkins, London, 2008; ISBN 978-0-7817-6481-2.

Z: Fruehauf, P. a Szitanyi P. Výživa v pediatrii. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2013. ISBN 978-80-87023-26-6.

Z: Fuchs, M. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3757-0.

D: Chrpová, D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3.

D: Kalvach Z. et al. Geriatrie a Gerontologie. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. 864 s. ISBN 80-247-0548-6.

Z: Kasper, H. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada s.r.o. 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.

Z: Kohout, P. Kotrlíková E. Základy klinické výživy. 1. vydání, Krigl, Praha, 2005. ISBN 80-86912-08-6.

D: Kohout, P. Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.

D: Kohout, P. a kol. Vybrané kapitoly z klinické výživy II. Praha: Forsapi, 2016. ISBN 978-80-87250-32-7.

D: Krch, F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X.

D: Krch, F. D. Bulimie, jak bojovat s přejídáním. 3. doplněné a přepracované vydání, Grada Publishing a. s., Praha, 2007. ISBN 80-247-2130-9.

D: Krch, F. D. Mentální anorexie. 2.přepracované vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-807-4.

D: Mandelová, L. Hrnčiříková I. Základy výživy ve sportu. 1.vydání Masyrykova univerzita, Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4281-0

D: Pánek, J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

D: Svačina, Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6.

Z: Svačina, Š. a kol. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-807-3873-479.

Z: Vilikus, Z. Výživa sportovců a sportovní výkon. Karolinum Praha 2015. ISBN 9788024631684.

D: Vokurka, M. a kol. Velký lékařský slovník. 11. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2016. ISBN 9788073454647.

D: Wilhelm, Z. a kol. Výživa v onkologii. 2. vydání, NCO NZO, Brno, 2004. ISBN 80-7013-410-0.

D: Zadák, Z. Výživa v intenzivní péči. 2.rozšířené a aktualizované vydání, Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2844-5.

D: Zlatohlávek, L. Klinická dietologie a výživa. Current Media s.r.o. 2016. ISBN 978-80-88129-03-5.

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

Studijní pomůcka: osnova jednotlivých přednášek z oboru „Dietologie“, dodávaná studentům v elektronické formě

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Výživa těhotných a kojících žen, výživa dětí a dospívajících, alternativní výživové směry

2. Výživa seniorů, sportovců

3. Dietní systém v nemocnici, základní, speciální a standardizované diety

4. Metabolické osteopatie a vybraná metabolická onemocnění

5. Dieta u diabetu, náhradní sladidla

6. Dieta u poruch příjmu potravy, redukční dieta

7. Dieta u kardiovaskulárních onemocnění

8. Dieta u onemocnění dutiny ústní, jícnu a žaludku

9. Dieta u onemocnění tenkého a tlustého střeva

10. Dieta u onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a pankreatu

11. Dieta u potravinových alergií a intolerancí

12. Dieta u onemocnění ledvin a močových cest

13. Výživa a nádorová onemocnění, malnutrice

14. Potraviny pro zvláštní výživu a doplňky stravy

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Vstupní požadavky

Výživa a výživová politika

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Výživa a výživová politika

Poslední úprava: Pánek Jan (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Forma zakončení předmětu: zápočet, ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšná obhajoba individuálního projektu (zápočet) + absolvování ústní zkoušky

Poslední úprava: Pánek Jan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
 
VŠCHT Praha