PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy - N323021
Anglický název: Physiology and Pathophysiology of Human Nutrition
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://jan.panek@scht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Pavel doc. MUDr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M323008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)
Předmět seznamuje s fyziologií gastrointestinálního traktu a souvisejícími orgány a procesy, s trávením a metabolismem jednotlivých živin. Pathofyziologie výživy seznamuje posluchače s poruchami fyziologických procesů gastrointestinálního traktu a se základy výživy a dietetiky v léčbě a prevenci chorob hromadného výskytu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Studenti budou umět:

Vysvětlit význam a funkci jednotlivých částí gastrointestinálního traktu

Vysvětlit význam a funkci jater, ledvin a pankreatu

Objasnit změny, ke kterým dochází v organismu při poruchách příjmu potravy

Literatura -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Z: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2

D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X

D: Lukáš K., Žák A. Gastroenterologie a hepatologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1787-6

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Svoboda Servis, Praha, 2002. ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

Z: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X

D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2001. ISBN 80-7169-968-3

Z: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin. Ossis, Tábor, 2009. ISBN 978-80-86659-17-6

D: Vokurka M. a kol. Velký lékařský slovník. 8. Aktualizované vydání, Maxdorf, Praha, 2004. ISBN 978-80-7345-166-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu

Sylabus -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

1. Význam hlavních živin, esenciálních látek a mikronutrientů ve výživě

2. Fyziologie gastrointestinálního traktu I

3. Fyziologie gastrointestinálního traktu II

4. Funkce a úloha jater a pankreatu

5. Vstřebávání a transport živin, úloha krevního a lymfatického oběhu ve výživě

6. Endokrinní žlázy, hormonální regulace trávení a metabolismu nutrientů

7. Regulace a poruchy metabolismu vápníků a dalších minerálních látek

8. Vylučování látek, úloha ledvin; příčiny a důsledky poruch funkcí ledvin

9. Výživa a poruchy příjmu potravy

10. Poruchy trávení a metabolismu sacharidů; výživa v prevenci a terapii diabetu

11. Výživa v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob a dyslipidemií

12. Výživa v prevenci a terapii nádorových onemocnění

13. Výživa v prevenci a terapii chorob gastrointestinálního traktu, pankreatu, jater a žlučníku

14. Potravní intolerance a alergie, výživa při dně

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Chemie potravin, Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pánek Jan doc. Ing. CSc. (13.08.2013)

Chemie potravin, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 11
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha