PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat - N323047
Anglický název: Interpretation of chromatographic and spectrometric data
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323017
Další informace: http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lacina Ondřej Ing. Ph.D.
Stránská Milena prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M323017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka předmětu je zaměřena na interpretaci analytických postupů využívajících chromatografických a hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení různých složek potravin. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace necílového screeningu v analýze potravin; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).
Poslední úprava: TAJ323 (03.07.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít separační techniky (GC a LC) ve spojení s hmotnostní detekcí pro různé analytické úkoly, budou rozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů.

Vyhodnotit hmotnostní spektrum, určí molekulový ion a vyhodnotí izotopový profil, vypočítat sumární vzorec, počet dvojných vazeb.

Kvalitativně vyhodnotit LC-MS a GC-MS data, aplikovat vyhlazovací algoritmy, spektrální dekonvoluci, využít knihovny spekter a retenční indexy pro identifikaci analytů.

Kvantifikovat naměřená data, konfirmovat výsledek analýzy, využít různé kalibrační postupy (kalibrační křivka, standardní přídavek, vnitřní standard, izotopové zřeďování apod.) v LC-MS a GC-MS.

Aplikovat různé chemometrické nástroje pro zjištění struktury dat a získání maxima užitečných informací z naměřených dat.

Poslední úprava: TAJ323 (03.07.2013)
Literatura -

Z: Picó Y.: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-444-52843-8.

Z: Otleş S.: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008, ISBN: 9781420045666.

Z: Smith R.M., Busch K.L.: Understanding Mass Spectra, Wiley, 1999 ISBN: 0-471-29704-6.

Z: de Hoffmann E., Stroobant V.: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002 ISBN: 9780471485667.

Z: Kaliszan R.: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997 ISBN: 9789057020285.

D: Berrueta L.A., Alonso-Salces R.M., Héberger K.: Supervised pattern recognition in food analysis. Journal of Chromatography A, 1158 (2007) 196-214.

D: García-Reyes J.F., Molina-Díaz A., Fernández-Alba A.R.: Identification of Pesticide Transformation Products in Food by Liquid Chromatography/Time-of-Flight Mass Spectrometry via "Fragmentation-Degradation" Relationships. Analytical Chemistry 79 (2007) 307-321.

D: García-Reyes J.F., Hernando M.D., Molina-Díaz A., Fernández-Alba A.R.: Comprehensive screening of target, non-target and unknown pesticides in food by LC-TOF-MS. TrAC Trends in Analytical Chemistry 26 (2007) 828-841.

Poslední úprava: LACINAO (26.06.2013)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Poslední úprava: LACINAO (16.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Písemná zkouška, ústní zkouška

Poslední úprava: LACINAO (05.09.2016)
Sylabus -

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.

2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.

3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.

4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.

5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.

6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.

7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.

8. Knihovny spekter, retenční indexy.

9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.

10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.

11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.

12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

13. Významné statistické metody pro zpracování dat.

14. Využití software pro automatické procesování dat.

Poslední úprava: TAJ323 (03.07.2013)
Vstupní požadavky -

Analytická chemie a Chemometrie

Poslední úprava: TAJ323 (03.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Chemometrie

Poslední úprava: TAJ323 (03.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 25
Zkouškový test 45

 
VŠCHT Praha