PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek - N342011
Anglický název: Chemistry of Natural Compounds: Selected Chapters
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Jurášek Michal Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)
Předmět je úvodem do studia přírodních látek a seznamuje studenty s jejich nejdůležitějšími představiteli. Seznamuje s názvoslovím a pro každou skupinu uvádí jejich výskyt v přírodním materiálu a podrobně diskutuje syntetické postupy vedoucí k jejich přípravě. Zabývá se též praktickým a průmyslovým využitím jednotlivých skupin přírodních látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (03.12.2012)

Studenti budou umět:

Klasifikovat přírodní látky do jednotlivých skupin přírodních látek

Názvosloví přírodních látek

Identifikovat zdroje přírodních látek vhodné pro laboratorní nebo průmyslové využití

Navrhnout syntetické postupy pro požadované skupiny přírodních látek

Uvést základní přehled využití jednotlivých skupin

Literatura -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

Z: Kefurt K., Interní texty, VŠCHT.

Z: Čopíková J., Chemie a analytika sacharidů, VŠCHT 1997.

Z: Černý M., Trnka T., Sacharidy I, pds 1995.

D: Vodrážka Z., Biochemie, 2. vyd., Academia 1996.

D: Bláha K. (red.), Chemie přírodních látek, UMCH 1982.

D: Boons G.J. (red.), Carbohydrate Chemistry, Blackie 1998.

D: Steglich W., et al. (red.), Natural Products, Thieme 2000.

D: Budavari S. (red.), The Merck Index 12th ed., Merck Whitehouse Station, 1996.

D: Kocienski P.J.: Protecting Groups, Corrected Edition, Thieme Stuttgart, 2000.

D: McOmie J.F.W.: Protective Groups in Organic Chemistry, Plenum Press London, 1973.

Z: Greene T., Wuts P.G.M.: Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd ed., Wiley NY, 1999.

D: Staněk J., Černý M., Kocourek J., Pacák J.: The Monosaccharides, Publishing House of Czechoslovak Academy of Science, Prague 1963.

D: Ferrier R.J., Collins P.M.: Monosaccharide chemistry, Penguin Books, Middlesex 1972.

Z: Pacák J.: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1978.

Z: Pacák J.: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha 1998.

D: Lewis D. E.: Organic Chemistry, A modern Perspective, WCB, Wm. C. Brown Publishers, London 1996.

D: Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.: Organic Chemistry, University Press, Oxford, 2001.

D: Nomenclature of Carbohydrates, Carbohydr. Res. 297, 1-97 (1997).

D: Blackburn G.M., Gait M.J. (Eds), Nucleic Acids in Chemistry and Biology, 2nd ed., OUP, Oxford, 1997.

Z: McMurry J., Organic Chemistry, Brooks Cole, Pacific Grove 2000.

D: Berg J, Tymoczko JL, Stryer L, Biochemistry, Freeman, NY, 2002.

D: časopis Chemické listy

Studijní opory -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

http://www.vscht.cz/lam/new/vkzchpl.htm

Sylabus -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

1. Přírodní látky jako zdroj inspirace organického, potravinářského chemika, ekologa a farmaceuta.

2. Výskyt a role sacharidů v přírodě.

3. Nomenklatura monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů.

4. Strategie použití chránících skupin. Princip orthogonality.

5. Syntéza amino-, thio-, fluoro- a deoxyderivátů sacharidů, jejich biologická aktivita a role v přírodě.

6. Steroidy, jejich nomenklatura, přírodní výskyt a možnosti syntetického využití.

7. Terpeny a oligopeptidy v přírodě a regulaci biologických dějů. Syntetické využití. Syntéza peptidických knihoven.

8. Přírodní glykosidy a malé konjugáty se steroidním, terpenickým a flavonoidnim aglykonem, výskyt, role a syntetické postupy vedoucí k nim.

9. Polysacharidy rostlinného a živočišného původu.

10. Glykoproteiny. Glykolipidy a glykofosfolipidy. Glykosylaminoglykany.

11. Cukry jako součást nukleových kyselin, jejich synthetické využití. Nomenklatura nukleosidů a nukleotidů.

12. Přírodní látky jako stavební kameny supramolekul a nanozařízení.

13. Použití vybraných přírodních látek a jejich derivátů ve farmakologii.

14. Zneužití vybraných přírodních látek a jejich derivátů jako rekreačních a návykových látek. Prekursory.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha