PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř syntézy přírodních látek - N342014
Anglický název: Synthesis of Natural Compounds: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M342016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je předat studentům praktické návyky a zkušenosti při laboratorní nebo teoretické práci pod individuálním vedením pedagogů-budoucích školitelů diplomových prací.
Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně pracovat na zadaném syntetickém, analytickém nebo teoretickém úkolu

Navrhovat a optimalizovat pracovní postupy

Operativně řešit problémy na základě dostupných údajů v literatuře

Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Literatura -

Z: Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, 1998, 2007.

D: Kotek J.: Laboratorní technika, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.

D: Caron S.: Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques, Wiley, Hoboken, N.J., 2011.

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/lam/new/NAVODY342BAKALv03.pdf

http://www.vscht.cz/lam/new/nmr.pdf

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/nmr_proc/index.php

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Sylabus -

1. Práce pod individuálním dohledem budoucího vedoucího diplomové práce

2. Příprava výchozích látek a/nebo postupů potřebných pro řešení diplomového úkolu

Poslední úprava: TAJ342 (20.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie 1

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1.5 42
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha