PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř isolačních a separačních metod - N342018
Anglický název: Isolation and Separation Methods: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Raich Ivan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M342021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Laboratoře izolačních metod jsou koncipovány pro práce, jejichž výsledkem by mělo být několik desítek miligramů (cca 50 mg) čisté látky, ze kterých je možno ji dostatečně chemicky charakterizovat. Záměrem je naučit se pracovat s malým množstvím a se speciálními aparaturami a nádobím, jak je to obvyklé při výzkumných pracích při izolacích látek přírodního původu.
Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Izolovat a purifikovat malá množství látek z přírodních materiálů

Pracovat s chemickým nádobím určeným pro semimikropreparativní měřítko

Navrhovat postupy a aparatury vhodné pro práci s malými množstvími látek

Provádět spektrální a další charakterizaci z malých množství izolovaných látek

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Literatura -

Z: Keil B.: Laboratorní technika organické chemie, NČSAV, Praha 1963

Z: Pošta A., Fikar J., Hemer I., Liška F.: Laboratorní technika a bezpečnost práce, SNTL, Praha 1981

D: Mayo D. W., Pike R. M., Butcher S. S.: Microscale Oganic Laboratory , John Wiley and Sons, Inc., 2nd ed., New York 1989

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Studijní opory -

Raich I., Medonos M.: Návody k Laboratořím izolačních a separačních metod, VŠCHT Praha, 2012

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, sestavení aparatur pro základní operace

2. Izolace kofeinu z čaje, extrakce, sublimace, teplota tání

3. Isolace trehalosy z kvasnic, deproteinizace, HPLC ověření čistoty preparátu

4. Izolace piperinu z pepře, extrakce, dekantace, TLC, krystalizace

5. Izolace betulinu z březové kůry, extrakce, krystalizace, derivatizace

6. Izolace cinnamaldehydu ze skořice destilací s vodní parou

7. Izolace D-glukosaminu z krabích krunýřů, dekalcifikace, hydrolýza, krystalizace

8. GLC analýza cinnamaldehydu

9. HPLC analýza trehalosy na iontoměniči

10. Měření NMR spekter připravených preparátů

11. Měření IČ spekter připravených preparátů

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Poslední úprava: TAJ342 (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Obhajoba individuálního projektu 10

 
VŠCHT Praha