PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vědecká komunikace - N342020
Anglický název: Scientific Communication
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342018
Pro druh:  
Garant: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Štěpánek Petr Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

Studenti budou umět:

Připravit si a presentovat odborné sdělení ústní i plakátové a to včetně grafického doprovodu

Zvládnout ústní presentaci na jiné téma než odborné, vystoupit na veřejnosti

Připravit si první pracovní verzi diplomové práce

Využít prostředků neverbální komunikace

Zásady psaní publikací, návrhů projektů a posudků

Literatura -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

D:Medlíková O., Přesvědčivá prezentace,9788024734552

Studijní opory -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

Elektronická verze presentací všech učebních modulů na webových stránkách ústavu.

http://www.vscht.cz/lam/new/

Sylabus -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

1. Formy komunikace, charakteristika písemné a ústní komunikace

2. Strukturovaný životopis, motivační dopis, osobní archiv

3. Formy ústního projevu a jejich charakteristika, rétorika, řečnické sćvičení

4. Zásady tvorby posterového sdělení, grafická úprava, práce s barvami, presentace posteru

5. Zásady tvorby krátkého ústního odborného sdělení, tvorba doprovodných ilustrací, presentace vlastní přednášky

6. Plenární a zvaná přednáška na konferenci, příprava, vlastní přednes a nejčastější chyby

7. Vystoupení v diskusi, formulování dotazu, řízení diskuse, řízení zasedání

8. Příprava odborné publikace, formátování tabulek a grafů, redakční řízení, stanoviska posuzovatelů

10. Forma, obsahová a formální stránka diplomové práce

11. Charakteristka základních kapitol diplomové práce, ukázky

12. Příprava projektů, vypracovávání posudků

13. Mimoslovní komunikace, emoční inteligence

14. Hodnocení výsledků vědy, bibliometrie, scientomerie, webometrie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

Jedná se o předmět na získání měkkých dovedností, studijní prekvizity nejsou požadovány

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)

Vypracování strukturovaného životopisu a motivačního dopisu

Absolvování řečnického vystoupení na zvolené téma

Přednesení krátké odborné přednášky s doprovodnou presentací

Zhotovení a představení plakátu s výsledky vlastní práce

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha