PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Izolace a identifikace přírodních látek - N342022
Anglický název: Isolation and Identification of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 48 / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Kofroňová Edita Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B342005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení isolačních a separačních technik používaných k dělení složitých směsí látek získaných z přírodních materiálů nebo připravených v laboratořích. Akcentován je pohled na alternativní způsoby a výběr vhodné metody podle vlastností cílové organické sloučeniny. Po získání produktu je třeba identifikovat a charakterizovat danou látku, proto je věnována pozornost i vhodným fyzikálně-chemickým metodám.
Poslední úprava: MORAVCOJ (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Optimalizovat základní procesy pro isolaci organických látek ze směsí

Interpetovat v základní úrovni výsledky identifikace organických látek

Hodnotit čistotu produktů ze spektrálních dat

Rozhodnout se mezi alternativními isolačními a separačními metodami

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Literatura -

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering, Prentice, Hall, New Jersey,2000,0130473944

Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)
Studijní opory -

Vlastní texty přednášek

Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, formulace problému, charakterizace procesů, určení výchozích podmínek

2. Odstranění pevných částic: filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, úprava suspenze před filtrací

3. Odstřeďování (běžné odstředivky), porovnání filtrace a odstřeďování

4. Extrakce (vsádková, protiproudá), úprava rozdělovacího koeficientu, pH, tvorba iontových párů

5. Adsorpce (vsádková, kontinuální)

6. Sorbenty, přehled a aplikace, výběr mobilní fáze

7. Chromatografie: teoretický popis děje,instrumentace, analytické a preparativní uspořádání

8. Chromatografie: výtěžek, čistota

9. Elektromigrační metody

10. Ekonomické aspekty alternativních metod, regenerace rozpouštědel, bezpečnost provozu

11. Fyzikálně-chemické metody identifikace organických líátek

12. Spektrometrie UV, VIS, IČ, aplikace

13. Nukleární magnetická rezonance, princip, aplikace

14. Hmotnostní spektrometrie, princip, aplikace

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I

Matematika I

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Napsání zápočtového testu

Ústní zkouška

Poslední úprava: MORAVCOJ (21.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha