PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy vědecké komunikace - N342029
Anglický název: Basics Scientific Communication
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Štěpánek Petr Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342018, B342008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na zvýšení měkkých dovedností studentů při presentacích. Základem jsou teoretické přednášky a praktická cvičení v rétorice, přednesení odborné přednášky a plakátového sdělení. Podstatnou část předmětu tvoří příprava na psaní bakalářské práce.
Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit si a prezentovat odbornou přednášku s grafickým doprovodem.

Připravit si plakátové sdělení.

Samostatně zpracovat zvolené téma do krátkého projevu.

Sestavit strukturovaný životopis a motivační dopis.

Napsat bakalářskou práci.

Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Literatura -

Z: Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 1999 (ISBN 80-200-0755-5)

Z: Hirsch H. L.: Essential Communication Strategies for Scientists, Engineers, and Technology Professionals, Wiley, 2005 (Online ISBN: 9780471722946)

D: Russel N.: Communicating Science: Professional, Popular, Literary, Cambridge University Press, 2010

Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)
Studijní opory -

Presentace přednášek zveřejněné na webových stránkách ústavu

Skripta Vědecká komunikace ke stažení na webových stránkách ústavu a v sytému e-learningu.

https://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899/11242

Poslední úprava: MORAVCOJ (07.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Odevzdání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu.

2. Přednesení krátké přednášky na zvolené téma.

3. Příprava a přednesení krátké odborné přednášky.

4. Příprava a prezentace plakátového sdělení.

Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Sylabus -

1. Úvod, formy presentací, potřeby posluchačů

2. Společenské chování, představování, životopis, motivační dopis

3. Zásady mluveného projevu, klasifikace projevů, osnova

4. Řečnické cvičení na zvolené téma

5. Jazykové a odborné dovednosti pro psaní textů

6. Dovednosti pro čtení odborných textů

7. Základy neverbální komunikace, emoční inteligence

8. Zásady krátké odborné přednášky s PowerPoint presentací

9. Odborná přednáška

10. Zásady tvorby plakátů

11. Presentace plakátu

12. Zásady psaní bakalářské práce, struktura, kapitoly

13. Bakalářská práce - úvod, literární část, výsledky a diskuse, závěr, souhrn

14. Jednání na konferencích

Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Vstupní požadavky

Žádné.

Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Žádné nejsou vyžadovány.

Poslední úprava: MORAVCOJ (20.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha