PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř oboru - N352014
Anglický název: Laboratory of food technology and process control
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Václavíková Eliška Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M352006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Laboratorní práce budou zaměřeny na sledování složení a kontrolu kvality potravinářských surovin a výrobků. V potravinářských materiálech (jako je např. melasa, cukr, cukrovinky, mlýnské výrobky, ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky) budou sledovány obsahy, kvalita a fyzikální vlastnosti složek potravin (vlhkost, škrob, bílkoviny, lipidy, organické kyseliny a další). Budou hodnoceny reologické a texturní vlastnosti potravin a také funkční vlastnosti obalů potravin. U vybraných potravinářských a kosmetických výrobků bude provedeno mikrobiologické hodnocení (základní mikrobiologický rozbor, identifikace neznámé bakterie v potravině, stanovení mikroorganismů startovacích a protektivních kultur, zvl. bakterií mléčného kvašení).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Studenti budou umět:

analyzovat složky potravin a potravinářských surovin různými metodami a technikami, jenž se uplaťňují v provozní praxi;

posoudit kvalitu suroviny a meziproduktů z hlediska používaných zpracovatelských procesů;

vyhodnotit kvalitu finálního potravinářského výrobku;

zhodnotit potravinu po mikrobiologické stránce.

Literatura -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Nollet L.M.L. (ed) (2004): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker. ISBN: 0-8247-5039-X.

Návody, normy, pravidla týkající se stanovení obsahu, kvality a vlastností jednotlivých složek v daných potravinářských materiálech.

Studijní opory -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

http://sch.vscht.cz/materialy/stud_mgr/

http://ukp.vscht.cz/studium/mgrstudium/prvni-rocnik/laboratore-oboru

http://umtk.vscht.cz/ESO/LOTP

Metody výuky
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Experimentální laboratorní výuka formou individuálních laboratorních úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

1. Metody kontroly kvality cukru a čokolády (základní analytické rozbory, infračervená spektroskopie).

2. Metody kontroly kvality jedlých mlýnských výrobků (základní mlýnské rozbory, fyzikálně-chemické testy).

3. Metody stanovení kvality a vlastností pšeničných a bramborových škrobů.

4. Metody kontroly kvality výrobků z ovoce a zeleniny (elektroforetické stanovení kationtů a aniontů).

5. Metody kontroly kvality výrobků z vajec, masa a ryb (základní rozbory masa a masných výrobků).

6. Metody kontroly kvality olejů a tuků (analýza triacylglycerolů, stanovení čísla kyselosti).

7. Metody kontroly kvality mléka (analýza bílkovin v mléčných výrobcích).

8. Funkční vlastnosti obalů potravin.

9. Distribuce velikosti částic a koloidní stabilita u vybraných potravin.

10. Reologické vlastnosti a textura u vybraných potravin.

11. Mikrobiologický rozbor potravinářského (kosmetického) výrobku.

12. Hodnocení bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur používaných při výrobě potravin.

13. Identifikace neznámé bakterie v potravině.

14. Kvantitativní stanovení bakterií mléčného kvašení v potravinách.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Potravinářské technologie a biotechnologie (N321001)

Analýza potravin a přírodních produktů (N323035).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Výsledná klasifikace předmětu je složena:

průměrná známka z přípravy + práce v laboratoři + hodnocení protokolu + hodnocení závěrečného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha