PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytická chemie I - N402002
Anglický název: Analytical Chemistry I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 546 / 464 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
http://www.vscht.cz/anl/bak01.html#druhy
http://www.vscht.cz/anl/cach1
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402002A, Z402002
Je záměnnost pro: N402002A, B402001, AB402001
Ve slož. prerekvizitě: N323003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu. Z instrumentálních technik se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami atomové a molekulové spektroskopie (atomová absorpční a emisní spektrometrie, absorpční spektrometrie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra, spektrometrie nukleární magnetické rezonance). Zvláštní přednáška je věnována hmotnostní spektrometrii a přesnosti a správnosti analytických měření. V seminářích jsou probírány výpočty z vážkové a titrační stechiometrie, výpočty rovnováh, aplikace Nernstovy rovnice a Lambertova-Beerova zákona a charakteristiky separačních procesů. Laboratorní cvičení jsou vyučovány jako samostatný předmět "Laboratoř analytické chemie I". Na předmět Analytická chemie I navazuje v dalším semestru Analytická chemie II, kde jsou probrané principy dále prohloubeny, značně se rozšíří spektrum probraných technik a velká pozornost je věnována aplikacím jednotlivých metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (26.06.2019)

Studenti budou umět:

Student po absolvování předmětu bude seznámen se základy analytické chemie a získá základní přehled analytických technik. Student bude v komunikaci s analytickými chemiky schopen specifikovat své požadavky nebo bude po zdokonalení teoretických i praktických znalostí o konkrétních technikách schopen provádět analýzy.

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (13.01.2017)

Skripta: K. Záruba a kol., Analytická chemie, 1. a 2. díl, Vydavatelstvní VŠCHT Praha, 2016

Z: D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002, ISBN 1-85996-189-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (13.01.2017)

Skripta ke zkoušce: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-950-1 , http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-951-8

Příklady na cvičení: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-743-9

Slovník analytické chemie: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-004

Metody výuky -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (05.09.2020)

Přednášky a cvičení.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.05.2020)

Pravidla pro letní semestr 2019/2020 (aktualizace v souvislostech s opatřeními proti šíření koronaviru):

1. Z Analytické chemie I se píše řádný souhrnný zápočtový test v mimořádném termínu 28.5.2020. Další souhrnné zápočtové testy budou probíhat v průběhu zkouškového období ve vybraných týdnech. V testu je možné získat až 100 bodů, zápočet bude udělen studujícím, kteří získají alespoň 50 bodů.

Podle výsledku řádného souhrnného testu lze získat bonusové body, které se připočítají k řádnému termínu zkoušky (k opravným termínům už ne):

(součet bodů z řádného souhrnného zápočtového testu - 50) / 5 a zaokrouhlit na celé číslo = počet bonusových bodů

Např. 52 bodů = žádný bonusový bod, součet 52,5-57 bodů = 1 bonusový bod, součet 97,5-100 bodů = 10 bonusových bodů.

Zápočet z minulého semestru se uznává. Poté co si na děkanátu vyřídíte zápis předmětu Analytická chemie I. do tohoto semestru, musíte si nechat přepsat zápočet do aktuálního semestru, a to od třetího týdne semestru u sekretářky našeho ústavu paní Egertové (budova A, č. dv. 238).

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní souhrnného zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočtový test se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování z testu je možné do termínu uvedeném v SIS, později pouze u tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočtový test může dozírající asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu testu není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky (např. písemné poznámky, kalkulačku umožňující ukládání vzorců) včetně telekomunikačních prostředků.

7. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

8. Souhrnný zápočtový test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů. Student získá zápočet, dosáhne-li celkem alespoň 50 bodů.

9. Studenti s uznanými specifickými potřebami (dle směrnice č. A/S/961/5/2018 nebo v novějším znění) jsou povinni oznámit nejméně 7 kalendářních dnů předem, že na budoucím termínu chtějí tyto modifikace využít. S každým bude individuálně jeho situace řešena. V takovém případě se obracejte e-mailem na garanta předmětu, nebo přednášejícího vaší paralelce.

10. Zkouška z Analytické chemie I je pouze písemná v trvání 100 min.

11. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

12. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

13. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování ze zkoušky je možné pouze do termínu uvedeném v SIS, později pouze ze závažných důvodů u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a zkouška je klasifikována "F".

14. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

15. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky (např. písemné poznámky, kalkulačku) včetně telekomunikačních prostředků.

16. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení.

17. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

18. Studenti s uznanými specifickými potřebami (dle směrnice č. A/S/961/5/2018 nebo v novějším znění) jsou povinni oznámit nejméně 7 kalendářních dnů předem, že na budoucím termínu chtějí tyto modifikace využít. S každým bude individuálně jeho situace řešena. V takovém případě se obracejte e-mailem na garanta předmětu, nebo přednášejícího vaší paralelce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (09.01.2015)

1. Základní pojmy, rovnováhy v roztocích

2. Rovnováhy v roztocích, pH

3. Odměrná analýza, vážková analýza

4. Elektroanalytické metody

5. Elektroanalytické metody

6. Principy spektrometrie, spektrometrická instrumentace

7. Atomová spektrometrie

8. Molekulová spektrometrie

9. Molekulová spektrometrie

10. Extrakce, princip chromatografie

11. Princip chromatografie, plynová chromatografie

12. Kapalinová chromatografie, elektroforéza

13. Hmotnostní spektrometrie

14. Chyby analytických měření

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (13.09.2017)

Chemické názvosloví.

Základy fyziky a matematiky (logaritmy, procenta).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (12.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha