PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř analytické chemie I - N402003
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B402005
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/lach1/
Garant: Vosmanská Magda Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402003A, N402503
Je záměnnost pro: N402503, B402005, AB402005, N402003A
Anotace -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)
Cílem laboratoří je získání základních návyků potřebných v analytické chemii. Studenti si osvojí pravidla čisté, přesné a správné laboratorní práce. Spektrum metod zahrnuje metody chemické analýzy (1 práce), elektrochemické (3 práce), spektroskopické (2) a separační (1) metody. Na předmět navazuje Laboratoř analytické chemie II.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Studenti budou umět:

základní laboratorní analytické operace

manipulovat s různými typy elektrod

pracovat se spektrofotometrem a kapalinovým chromatografem

vyhodnotit naměřené výsledky

samostatně vypracovat protokol

Literatura -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Z: Návody pro LACHI na https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachi

D: není nutná

Studijní opory -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

https://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/laboratore/lachi

Metody výuky -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Práce v labotratoři

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Každá laboratoř začíná 5ti minutovým 6ti otázkovým testem, kterým student prokazuje, že četl návody a je schopen pracovat bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno úlohu absolvovat. V opačném případě je test klasifikován známkou F. Každá práce je známkována po odevzdání protokolu, nebo neklasifikována, pokud protokol nebyl odevzdán nebo byl odevzdán později. Byl-li prtokol odevzdán včas a není oznámkován, pak kontaktujté svého vyučujícího, pravděpodobně je potřeba v protokolu něco opravit. Celková známka je aritmetickým průměrem známek z jednotlivých úloh, včetně známek F za neúspěšné testy. Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba absolvovat všechny úlohy a obdržet maximálně dvě známky F.

Sylabus -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

1. Gravimetrie, chelatometrie

2. Fluoridová iontově selektivní elektroda

3. Potenciometrická titrace

4. Coulometrie

5. Spektrofotometrie

6. Kapalinová chromatografie

7. Infračervená spektrometrie

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Očekáváme zkušenost s prací v chemické laboratoři (např. absolvované laboratoře z anorganické chemie, atd.). Nezbytná je znalost MS Excelu (grafy, základní výpočty, práce s odkazy na buňky)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (29.05.2019)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha