PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytická chemie II - N402004
Anglický název: Analytical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B402002
Další informace: http://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/pan2
http://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/cach2
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402004A, Z402004
Je záměnnost pro: N402004A, N402504
Anotace -
Přednášky z Analytické chemie II rozšiřují a doplňují základní přehled metod probraných v předmětu Analytická chemie I. Jsou zaměřeny především na pochopení principů moderních metod instrumentální analýzy. Cvičení jsou rozdělena do dvou sekcí. První zahrnuje nejistoty výsledku kvantitativní analýzy, druhá je zaměřena na základy strukturní analýzy - řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie vodíků a hmotnostní spektrometrie.
Poslední úprava: Záruba Kamil (02.08.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v instrumentálních analytických metodách

Řešit konkrétní problémy analýzy reálných vzorků

Vyhodnocovat kvalitu a spolehlivost analytických výsledků

Intepretovat jednoduchá spektra získaná infračervenou spektroskopií, NMR spektroskopií a hmotnostní spektrometrií

Poslední úprava: Záruba Kamil (13.09.2016)
Literatura -

Z: Záruba a kol., Analytická chemie (1. díl ISBN 978-80-7080-950-1; 2. díl ISBN 978-80-7080-951-8), skripta VŠCHT Praha

D: Skoog, West, Holler, Crouch, Analytická chemie, český překlad 9. vydání Fundamentals of Analytical Chemistry, VŠCH Praha, 2019 (ISBN 9788075920430)

D: Skoog, Holler, Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Thomson Learning; 5. vydání (ISBN 9780030020780) a novější

D: Skoog, West, Holler, Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole Thomson Learning; 5. vydání (ISBN 9780030020780) a novější

Poslední úprava: Záruba Kamil (08.09.2020)
Studijní opory -

PDF soubory dostupné v rozhraní e-learning.vscht.cz

Další dkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty na jednotlivých přednáškách.

Poslední úprava: Záruba Kamil (22.05.2019)
Metody výuky -

K předmětu jsou organizovány přednášky a cvičení pouze v ZS. V LS je možné skládat zkoušku, předmět však není přednášen (po dohodě jsou poskytovány konzultace) a rovněž nejsou organizována cvičení.

Poslední úprava: Záruba Kamil (02.08.2016)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

1. Zápočtové testy z Analytické chemie II jsou dva a píší se na cvičeních v 7. a 14. týdnu semestru, první trvá 45 min a druhý 50 min. Oba testy mají stejné bodové hodnocení a pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50 % ze součtu maximálních bodových hodnocení obou testů a zároveň je třeba mít z každého testu alespoň 25 %. Dále jsou vypisovány opravné termíny v průběhu zkouškového období. Tento test trvá 100 min a je souhrnem testů psaných v semestru. Pro získání zápočtu v souhrnném testu je třeba získat 50 % z maximálního počtu bodů a zároveň splnit každou z jeho dvou částí minimálně z 25 %.

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočet v semestru se není třeba přihlašovat. Na opravný termín se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování z opravného termínu je možné do pouze termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočet může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku testu.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů.

10. Zkouška z Analytické chemie II je písemná v trvání 50 min. Zkouška se skládá z deseti otázek vybraných ze zveřejněného seznamu. Zkoušející je oprávněn klást doplňující dotazy.

11. V případě, že se některé z přednášek neuskuteční z důvodu státního svátku či vyhlášení rektorského dne, není toto důvod k vyloučení daného tématu z náplně písemné zkoušky.

12. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

13. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

14. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

15. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

16. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

17. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení.

18. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Poslední úprava: Záruba Kamil (08.09.2020)
Sylabus -

1. Nejistoty a testování hypotéz v analytické chemii

2. Vibrační spektrometrie - reflexní a mikroskopická IR; NIR a Ramanova spektrometrie

3. NMR spektrometrie - relaxace, chemická výměna, zobrazování metodou NMR

4. Pokročilé techniky hmostnostní spektrometrie

5. Spřažené techniky 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS

6. Spražené techniky 2 - GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR

7. Povrchová analýza 1 - fotony, elektrony, ionty

8. Povrchová analýza 2 - rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM)

9. Analýza chirálních látek - úvod do chirálních separací a chioptických metod

10. Kinetické metody analýzy

11. Radioanalytické metody

12. Biochemická analýza

13. Chemické senzory a biosenzory

14. Procesní analýza

Poslední úprava: Záruba Kamil (13.09.2016)
Vstupní požadavky -

Studující, kteří podle studijního plánu musí absolvovat Analytickou chemii I (N402002 nebo N402002A), ji musí mít zapsánu jako studijní povinnost v indexu a musí úspěšně složit zkoušku dříve než zkoušku z Analytické chemie II (N402004 nebo N402004A).

Poslední úprava: Záruba Kamil (13.01.2017)
Studijní prerekvizity -

Student by měl znát analytickou chemii v rozsahu vyučovaného předmětu Analytická chemie I (N402002). Dobrá znalost programu MS Excel 2007 (a novější) je nezbytná pro cvičení.

Poslední úprava: Záruba Kamil (02.08.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha