PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atomová spektroskopie - N402005
Anglický název: Atomic Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402001
Pro druh:  
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M402001, AM402001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ402 (16.05.2012)
V přednáškách se studenti seznámí s moderními metodami stopové prvkové analýzy založenými na principech atomové spektroskopie. Úvodní část přednášek je věnována teoretickým principům, stavbě atomu, energetickým přechodům v elektronovém obalu atomů a základním konstrukčním prvkům využívaných v atomové spektroskopii. Hlavní část přednášek je věnována atomové absorpční spektroskopii, která je v současné době nejrozšířenější technikou prvkové analýzy. Studenti se seznámí s používanými zdroji záření, způsoby atomizace, metodami korekce interferencí a některými speciálními přístupy k analýze (generování těkavých sloučenin, elektrolytická depozice analytu). Další blok přednášek je věnován emisní spektrální analýze, studenti se seznámí s různými způsoby buzení spekter, jako je např. buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem. Pozornost je věnována i atomové fluorescenční spektroskopii, spektroskopii v oblasti rentgenového záření, elektronové a hmotnostní spektroskopii. V části přednášek věnovaných aplikacím se studenti seznámí s problematikou práce ve stopové laboratoři, možností používání spřažených technik pro speciační analýzu, metodami přípravy nejrůznějších typů vzorků (vody, biologické materiály, rudy a horniny) a možnostmi využití technik atomové spektroskopie pro analýzy in situ. V laboratořích se studenti seznámí s praktickým využitím některých těchto technik (různé typy atomové absorpční spektroskopie, hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem a rentgenová fluorescenční spektroskopie) pro prvkovou analýzu makrosložek i stopových množství v horninách. Analyzovány budou vzorky odebrané v prostorách Meziuniverzitní podzemní laboratoře Josef.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Student po absolvování předmětu získá teoretické a praktické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou spektrometrii (absorpční, emisní a fluorescenční), rentgenovou spektrometrii a hmotnostní spektroemtrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikou čistoty ve stopové laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis, Blackwell, ISBN 1-84127-333-3

Z: José A.C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley, ISBN 978-3-527-31282-5

Z: Skripta: Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice 1997. ISBN 80-7194-114-X

Z: Ebdon L., Evans E.H., Fisher A.S., Hill S.J.: An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry. Willey 1998, ISBN 978-0-471-97418-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (13.09.2013)

Absolvování všech laboratorních úloh a uznání protokolů. Účast na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (10.04.2018)

1. Struktura atomů.

2. Interakce elektronů a elektromagnetického záření, šířka a intenzita spektrálních čar.

3. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů, konstrukce detektorů záření.

4. Atomová absorpční spektrometrie, základní konstrukční prvky – zdroje záření, atomizátory.

5. Atomová absorpční spektrometrie: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu.

6. Atomová absorpční spektrometrie: speciální techniky - generování hydridů, stanovení rtuti, elektrodepozice.

7. Atomová fluorescenční spektrometrie.

8. Plamenová emisní spektrometrie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektrometrie s rotační elektrodou, spektrometrie s doutnavým výbojem.

9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: základní konstrukční prvky – iontová optika, iontové filtry a detektory.

11. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: interference a metody jejich eliminace; speciální techniky – laserová ablace, analýza nanočástic, spojení s elektrotermickým odpařováním.

12. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků.

13. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

14. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, zásady práce ve stopové laboratoři.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (03.09.2013)

Základní znalosti analytické chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha