PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretické základy analytické chemie - N402020
Anglický název: Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Tento předmět rozšiřuje teoretické základy využití chemických reakcí k chemické analýze především s ohledem na vznik případných systematických odchylek výsledku analýzy od skutečné hodnoty. Úvodní část přednášek je věnována seznámení s postupem správného vyjadřování analytického výsledku. V následující části se posluchači seznámí s aspekty rovnovážných dějů (protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních), které ovlivňují chování analytu především ve vodném prostředí, s důrazem na grafické modelování rovnovážných stavů. Závěrečná část přednášek je věnována problematice nelineární regrese a různým nástrojům zpracování experimentálních dat s cílem výpočtu termodynamických konstant ve vodných roztocích. V rámci cvičení jsou studenti vedeni k samostatnému řešení praktických problémů využitím jednoduchých algoritmů pro iterační výpočty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Studenti budou umět

Charakterizovat protolytické, komplexotvorné, srážecí a redoxní rovnováhy a jejich vliv na analytická stanovení ve vodných roztocích;

Konstruovat a interpretovat distribuční diagramy a diagramy oblastí převažující existence;

Kvalifikovaně odhadnout klíčové faktory pro optimalizaci analytické metody.

Literatura -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.

D: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations James N. Butler, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Připravené excelovské sešity

Prezentace dodané na přednáškách

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (08.04.2009)

Přednášky a cvičení (koordinovaná a samostatná práce studentů).

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (16.09.2009)

V průběhu semestru řeší studenti pět samostatných úloh. Body se získávají za správné řešení odevzdané v předem ohlášeném termínu. Všechny domácí úlohy musí být vypracovány. Hodnocení zkoušky je na základě výsledku závěrečného testu a bodů získaných průběžným řešením domácích úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Terminologie analytické chemie a měření

2. Termodynamika protolytických rovnováh, výpočty pH

3. Titrační křivky, odhad titrační chyby acidobazických titrací

4. Výpočetní nástroje pro řešení problémů v analytické chemii - příklady řešení pomocí prg. EXCEL a MAPLE

5. Termodynamika srážecích rovnováh

6. Srážecí rovnováhy, vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE

7. Termodynamika komplexotvorných rovnováh

8. Algoritmus COGS

9. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)

10. Termodynamika redoxních rovnováh

11. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy

12. Nelineární regrese

13. Metody výpočtu termodynamických konstant (vodné roztoky)

14. Zkouškový test

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (24.02.2012)

Zkouška z Analytické chemie I.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (27.06.2013)

Analytická chemie I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 33
Zkouškový test 67

 
VŠCHT Praha