Semináře pokročilých metod analýzy - N402035
Anglický název: Advanced Analytical Methods: the Seminars
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402013
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (12.09.2013)
The course is focused on the practical demonstration of modern analytical methods.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (12.09.2013)

Studenti budou umět:

zvolit vhodnou analytickou metodu při analýze vzorku

aktivně se seznámí s moderními analytickými technikami

Literatura -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (12.09.2013)

Z: před každou laboratorní exkurzí studenti obdrží příslušný studijní materiál

D: D. T. Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Science, 1994, ISBN-10: 0072375477

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (03.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (12.09.2013)

1. Analytické aplikace laser diodové NIR spektroskopie

2. Určování geometrie molekul pomocí MW spektroskopie

3. Voltametrické studium redox reakcí v nano-kavitě cyklodextrinu

4. Sledování reakční kinetiky pomocí UV-VIS spektroskopie

5. Sledování nanostruktur povrchu pomocí rastrovacího tunelovacího mikroskopu

6. Fluorescenční spektroskopie při studiu biosystémů

7. Analýza povrchu metodou ESCA

8. Struktura nanomateriálů pomocí UV-VIS a laserem indukované VIS spektroskopie

9. Charakterizace nanočástic v polovodičích metodami molekulární fyzikální chemie

10. Studium samovolně uspořádaného systému metodou elektrochemické impedance

11. Studium nanostruktur katalyzátoru za podmínek in situ katalytické reakce

12. Studium průběhu elemetárních reakcí ve zkřížených molekulárních paprscích

13. Rotačně-vibrační vysoce rozlišená spektroskopie pomocí polovodičových diod

14. Laserová kinetická spektroskopie - měření časově rozlišených UV - VIS spekter

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kania Patrik Ing. Ph.D. (12.09.2013)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50