PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vícerozměrné statistické metody - N402039
Anglický název: Multivariate Statistical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. Člupek, Ph.D.
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: M402016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (28.04.2009)
Tento předmět navazuje na předmět Analytická chemometrika. Zahrnuje různé multivariátní chemometrické metody včetně klasifikačních a regresních. Klade důraz na aplikaci metod při řešení konkrétních analytických problémů, což zahrnuje i zpracování experimentálních dat před samotnou statistickou analýzou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat základní principy vícerozměrné statistiky.

Připravit experimentální vícerozměrná data pro jejich statistické zpracování a vyhodnocení.

Vysvětlit principy multivariátních chemometrických metod, ať již klasifikačních, tak i regresních, a uplatnit tyto principy na konkrétních výsledcích spektrometrických měření.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

D:Meloun M., Militký J., Hill M: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005, ISBN 80-200-1335-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (31.08.2013)

elektronické materiály dostupné v doméně vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (11.11.2012)

1. Datový vektor, datová matice a základní operace

2. Vícerozměrná rozdělení, výběrová rozdělení

3. Předúpravy dat - metody potlačení šumu, korekce základní linie, MSC korekce

4. Zpracování a úpravy datové matice

5. Odhady a testy hypotéz

6. Vícerozměrná analýza rozptylu

7. Průzkumová analýza dat

8. Analýza hlavních komponent

9. Diskriminační analýza

10. Shluková analýza

11. Fuzzy shluková analýza

12. Metoda PLS

13. Kanonická korelace

14. Regresní metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (31.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,7 20
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,3 36
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 5
Obhajoba individuálního projektu 15
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha