PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru analytická chemie II - N402047
Anglický název: Analytical Chemistry: Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ402 (17.03.2011)
V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Volka Karel prof. Ing. CSc. (05.08.2013)

Studenti budou umět vyhledat literární prameny a získané informace písemně zpracovat do logického textu, popisujícího současný stav výzkumu v dané oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (23.09.2013)

studenti literaturu sami vyhledávají

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (24.09.2013)

žádné

Metody výuky -
Poslední úprava: Volka Karel prof. Ing. CSc. (05.08.2013)

Samostatná práce, konzultace se školitelem nebo garantem předmětu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Volka Karel prof. Ing. CSc. (05.08.2013)

Strukturovaný text v rozsahu 20-40 stran. Při psaní rešerše se student řídí instrukcemi pro autory časopisu Chemické listy. Odevzdávaný text musí být parafován určeným školitelem. Zápočet je udělen na základě kontroly dodržení tématu rešerše, její aktuálnosti a dodržení formálních požadavků.

Sylabus -
Poslední úprava: Volka Karel prof. Ing. CSc. (05.08.2013)

Téma rešerše je vypisováno v 1. měsící semestru, strukturovaný text je nutno odevzdat v termínu určeném vedoucím ústavu, zpravidla do 30.6.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Volka Karel prof. Ing. CSc. (05.08.2013)

Absolvování předmětu Chemická informatika

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (23.09.2013)

Absolvování předmětu Chemická informatika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2.9 80
3 / 7 94 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 100

 
VŠCHT Praha