PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I - N402049
Anglický název: Molecular Analytical and Physical Chemistry: Semestral Work I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)
V rámci tohoto předmětu vypracují studenti v písemné formě pod vedením určeného školitele rešerši na zadané téma. To je obvykle voleno podle budoucího zadání diplomové práce. Studenti se proto s předstihem seznámí s vědeckými výsledky, které budou výchozím bodem jejich řešení diplomové práce. Vypracovaná rešerše bude použita jako součást teoretické části diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Studenti budou umět:

Vyhledat informace v literárních pramenech a písemně je zpracovat do logického textu popisujícího současný stav výzkumu v dané oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (11.10.2013)

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně.

Studijní opory -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

http://scifinder.cas.org

http://apps.webofknowledge.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (08.04.2009)

Samostatná práce, konzultace se školitelem.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (08.04.2009)

Strukturovaný text v rozsahu 20-40 stran, citace dle časopisu Coll.Czech. Chem. Comm. Zápočet je udělen na základě kontroly a schválení určeným školitelem.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ402 (08.04.2009)

1) Vypracování rešerše

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (08.04.2009)

Vyhledávání prací dle tématu, chemické struktury, autora a literární citace ve webové aplikaci WebOfScience a programu SciFinder.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Vyhledávání prací dle tématu, chemické struktury, autora a literární citace ve webové aplikaci WebOfScience a programu SciFinder.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 2 56
Práce na individuálním projektu 5 140
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha