PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytická chemie A - N402051
Anglický název: Analytical Chemistry A
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Ve slož. prerekvizitě: N323003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje první část základního přehledu analytické chemie pro studijní program CHEMIE. Posluchači se seznámí s principy analytických metod, které jsou využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, z nichž se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami spektroskopickými. Předmět je vyučován pouze s návazným předmětem Analytická chemie B.
Poslední úprava: Matějka Pavel (11.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní analytické pojmy, popisovat principy kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy, včetně příkladů gravimetrických a titračních stanovení.

Popisovat principy elektroanalytických metod, znát příklady potenciometrických, voltametrických a konduktometrických stanovení.

Používat základní principy separačních metod se zaměřením na chromatografické a elektromigrační metody.

Znát základní principy spektrálních metod.

Poslední úprava: Matějka Pavel (11.11.2012)
Literatura -

Z:Volka a kol. Analytická chemie I, VŠCHT Praha, Praha 1995 (dotisk 1997)

Z:Volka a kol. Analytická chemie II, VŠCHT Praha, Praha 1997

Z:D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002

D:James W. Robinson, Eileen Mary Skelly Frame, George M. Frame: Undergraduate Instrumental Analysis, Sixth Edition, Marcel Dekker, New York 2005 ISBN: 0-8247-5359-3

D:Francis Rouessac, Annick Rouessa: Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 2nd Edition, Wiley, Chichester 2007 ISBN: 978-0-470-85903-2

Poslední úprava: Matějka Pavel (13.11.2012)
Studijní opory -

podklady k přednáškám a přehled cvičení http://www.vscht.cz/anl/ach_A_B/

Poslední úprava: Matějka Pavel (13.11.2012)
Sylabus -

1. Základní pojmy v analytické chemii

2. Rovnováhy ve vodných roztocích - acidobazické, komplexotvorné

3. Rovnováhy ve vodných roztocích - srážecí, redoxní

4. Chemická kvalitativní analýza

5. Vážková analýza, odměrná analýza - obecné principy

6. Odměrná analýza - acidobazické a komplexometrické titrace

7. Odměrná analýza - srážecí a redoxní titrace

8. Úvod do elektrochemických metod - základní pojmy

9. Potenciometrie, voltametrie

10. Úvod do separačních metod

11. Plynová a kapalinová chromatografie

12. Elektromigrační metody

13. Úvod do spektrochemických metod

14. Aplikace Lambertova-Beerova zákona

Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Úvod do chemie

Fyzika A

Poslední úprava: Matějka Pavel (11.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 90

 
VŠCHT Praha