PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt - N402075
Anglický název: Laboratory Project
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (19.09.2013)
Studenti většinou pracují na svých budoucích diplomových pracích a to jak teoretické části tak, a to především, praktické části pod vedením svých budoucích školitelů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Studenti budou mít rozpracovanou diplomovou práci po teoretické i praktické stránce.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Pro samostatné řešení projektu posluchači používají primární literaturu v rámci možností centrální knihovny VŠCHT a to jak v tištěné, tak elektronické verzi. Dále samostatně využívají další zdroje dostupné na řešitelském pracovišti.

Studijní opory -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Studenti pod odborným vedením pracovníků ústavu řeší v průběhu celého semestru samostatná experimentální témata. Řešená témata navazují na vypracované rešerše, které studenti zpracovali v předchozím semestru. Vedoucí práce se studenty diskutuje experimentální problémy a společně navrhují jejich řešení. Pozornost je zaměřena na odzkoušení vhodných analytických metod a nalezení odpovídajících způsobů vyhodnocení naměřených dat. Nedílnou součástí výuky je vedle provedení experimentů i jejich plánování, prohloubení znalostí aplikačního software, výběr metod zpracování naměřených dat a prezentace výsledků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sýkora David prof. Dr. RNDr. (25.06.2013)

Absolvování semestrálního projektu N40274 je podmínkou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 7 224 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha