PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a experiment molekulové spektroskopie - N402082
Anglický název: Theory and Experiment of Molecular Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402045
Pro druh:  
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: M402045
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ402 (16.05.2012)
Přednáška podává přehled moderních metod molekulové spektroskopie a to jak z pohledu experimentálních technik, tak i z pohledu teorie. Teorie vychází z principu kvantové mechaniky a stejný formalismus je použit pro rotační, vibrační a elektronovou spektroskopii. Kvantitativní spektroskopická analýza je odvozována na základě rovnice přenosu záření a meze platnosti Lambert-Beerova zákona jsou diskutovány. Nedílnou součástí přednášky je i aplikace teorie grup. V kurzu jsou i části věnované přípravě vzorků pro různé typy spektroskopií a to s důrazem na rozdíly mezi vzorky s různým původem (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky) a také metody práce s přenosnými spektrometry v terénu a základy technik dálkové detekce molekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Popsat a vysvětlit základní principy metod molekulové spektroskopie na základě kvantové mechaniky

Diskutovat platnost Lambert-Beerova zákona s ohledem na obecné fyzikální principy i reálné provedení experimentu.

Aplikovat základní principy teorie grup ve spektroskopii.

Literatura -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

D:Frontiers of Molecular Spectroscopy, Edited by: Jaan Laane, Elsevier 2008, ISBN 9780444531759, http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444531759

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Materiály v elektronické formě studenti dostávají během výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

1. Úvod. Populace kvant. stavů. Einsteinova teorie spektrálních přechodů. Základní pojmy (spontánní a indukovaná emise, indukovaná absorpce, poločas rozpadu. Planckův zákon.

2. Rovnice přenosu záření a její speciální případy. Teoretické principy kvantitativní analýzy.

3. Teorie spektroskopického experimentu a základní principy exp. metod spektroskopie.

4. Zdroje záření, detektory, optické materiály a jiné prvky spektroskopických přístrojů. Příprava vzorků v laboratoři pro různé typy spektroskopií, příprava vzorků in situ (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky).

5. Molekulová spektroskopie, společný teoretický základ. Born-Oppenheimerova aproximace.

6. Mikrovlná spektroskopie. Rotační spektra a struktura molekul.

7. Vibrační spektroskopie. Normální souřadnice a souřadnice symetrie.

8. Chemické aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Analytické aplikace, mobilní spektrometry.

9. Aplikace teorie grup ve spektroskopii.

10. Spektroskopie NMR a ESR.

11. Principy kvantové chemie. Elektronické energetické hladiny, typy přechodů

12. Elektronické spektroskopie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Gamma spektrometrie. Roentgenová a gamma spektrometrie při analýze geologických vzorků, měření s mobilními spektrometry.

13. Fotoelektronová spektroskopie (UPS, XPS, ESCA). Aplikace fotoelektronové spektroskopie při analýze povrchů, hornin a biomateriálů. Moesbauerova spektrometrie.

14. Pokročilé aplikace spektroskopie

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (30.11.2012)

Předmět neobsahuje laboratoře a je určen pro magisterské studenty jiných studijních oborů než Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJO) a Molekulární inženýrství (MOLI). Studenti oborů ACHJO a MOLI si zapisují výhradně předmět s laboratořemi, tedy N402015 - Molekulová spektroskopie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (25.09.2013)

Předmět neobsahuje laboratoře a je určen pro magisterské studenty jiných studijních oborů než Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJO) a Molekulární inženýrství (MOLI). Studenti oborů ACHJO a MOLI si zapisují výhradně předmět s laboratořemi, tedy N402015 - Molekulová spektroskopie.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 75

 
VŠCHT Praha