PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kriminalistická stopa jako důkaz - N402095
Anglický název: Criminalistic Footprint as Evidence
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402030
Garant: Vyhnálek Oldřich Ing. CSc.
Kloubek Martin doc. JUDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie. Obecná část bude zaměřena na základy trestního práva hmotného a procesního v rozsahu nutném pro vhled do následujících témat, na genesi vědecké kriminalistiky a její aktuální postavení v rámci procesu dokazování v trestním řízení, na základy vědecké kriminalistiky (obory kriminalistické techniky, taktiky a metodiky), na činnost pracovišť kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR, na základy soudně znalecké činnosti (připravován nový zákon o znalcích), na téma kriminalistické identifikace osob a věcí (těžiště v oboru chemie). Zvláštní část bude zaměřena na výuku oborů kriminalistické chemie, toxikologie, biologie, analýzu mikrostop, na odorologii, daktyloskopii, mechanoskopii společně s defektologií.
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

získají základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se budou moci ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie.

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)
Literatura -

JELÍNEK Jiří a kol., Trestní zákoník, a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2009, Nakladatelství Leges, 1214 s., ISBN 978-80-87212-22-6

ERZINÇLIOGLU Zakaria, Forenzní metody vyšetřování, Praha 2008, FORTUNA LIBRI, 192 s., ISBN978-80-7321-4333

PORADA Viktor a kol., Kriminalistika (úvod, technika, taktika), Plzeň 2007, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 309 s., ISBN 978-80-7380-038�3

STRAUS Jiří a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 503 s., ISBN 978-80-7380-214-1

PORADA Viktor, KLOUBEK Martin, Kriminalistická odorologie, Plzeň 2010, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,184 s., ISBN 978-80-7380-238-7

Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)
Studijní opory -

http://www.policie.cz/default.aspx

http://www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx

Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)
Sylabus -

1. Základy trestního práva

2. Kriminalistika jako věda a její systém

3. Kriminalistická technika

4. Kriminalistická stopa

5. Kriminalistická identifikace

6. Organizace expertizní činnosti Policie ČR

7. Metodika ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop při dalších procesních úkonech

8. Kriminalistická daktyloskopie

9. Kriminalistická mechanoskopie a defektologie

10.Kriminalistická balistika a pyrotechnika

11.Kriminalistické mikrostopy

12.Kriminalistická odorologie

13.Kriminalistická chemie a toxikologie

14.Kriminalistická biologie a genetika

Poslední úprava: VED402 (13.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha