PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření - N403002
Anglický název: Measurement of Basic Physico-Chemical Quantities
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B403008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (20.08.2013)
Předmět poskytuje studentům základní informace o metodách měření vybraných fyzikálně-chemických veličin. Vybrané veličiny (teplota, tlak, objem/hustota, tepelné vlastnosti) jsou základní vstupní veličiny pro klasickou termodynamiku, na jejímž základě lze vyhodnocovat neměřitelné termodynamické vlastnosti systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

Absolvent předmětu by měl mít povšechnou znalost o metodách měření teploty, tlaku, objemu/hustoty a tepelných vlastností. V praxi by pak měl být schopen volby metody vhodné pro dané podmínky a požadavky.

Literatura -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Z: Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření. E-skriptum (http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf)

D: odborné články citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

E-skriptum http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf : Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (20.08.2013)

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je absolvování písemného testu s výsledkem min. 50 bodů ze 100 možných. V případě neúspěchu opakování testu nebo ústní zkouška (dle uvážení zkoušejícího).

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Ivan doc. Ing. CSc. (14.11.2012)

1. Mezinárodní teplotní stupnice ITS90, definice, užití.

2. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty.

3. Metody přesného měření teploty, odpor. teploměry, termočlánky, atd..

4. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.

5. Měření tlaků, mechanické a elektrické převodníky.

6. Vakuum, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.

7. Metody měření volumetrických vlastností, přímé PVT metody.

8. Pyknometry, aplikace postupů, příklady zařízení pro PVT měření.

9. Nepřímé metody (vibr. hustoměr, vztlak. metody, rychlost zvuku).

10.Analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota).

11.Teplo, měření tepelných efektů, kalorimetrie.

12.Čištění látek, zjišťování čistoty, nejdůležitější metody.

13.Praktická cvičení.

14.Exkurze po vybraných pracovištích ústavu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít absolvován nebo současně zapsán předmět N403011 (Fyzikální chemie I) nebo předmět N403035 (Fyzikální chemie A).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Úspěšné absolvování předmětů:

Obecná a anorganická chemie I

Fyzika I nebo Fyzika A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha