PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elektrochemie - N403008
Anglický název: Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://RNDr. J. Ludvík, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: M403006, AM403006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V prvních pěti přednáškách kurzu jsou doktorandi seznámeni s obecnými základy elektrochemie jakožto nástroje ke studiu redoxních reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a souvislosti a vysvětlen jejich fyzikální význam. Zvláštní důraz je kladen na zasazení elektrochemie do kontextu s ostatními chemickými obory a propojení pokročilých vědomostí z fyzikální a obecné chemie. V druhé části pak následuje rozbor všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, detailní vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i pokročilé kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a podrobná interpretace výsledků.
Poslední úprava: Ludvík Jiří (22.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat základní principy elektrochemických a elektroanalytických metod

Orientovat se v možnostech jejich použití v různých oblastech chemie (organická, anorganická, analytická, fyzikální a teoretická, biochemie, ...)

Na základě teoretických znalostí budou schopni si rychle osvojit plánování experimentů, obsluhu instrumentace, získávání experimentálních dat a jejich základní interpretaci

Poslední úprava: Ludvík Jiří (22.08.2018)
Literatura -

Z: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, Wiley, 1980, 9780471055426

Z: Koryta J., Dvořák J., Elektrochemie, Academia, Praha, 1983,

Z: Heyrovský J., Kůta J., Základy polarografie, Nakl. Československé akademie věd, Praha, 1962

D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680

D: Wang, J.: Analytical Electrochemistry Wiley, 20069780471678793

D: Mindl, J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

Poslední úprava: Ludvík Jiří (22.08.2018)
Studijní opory -

Barek, J. a kol.: MOŽNOSTI INOVACÍ V ELEKTROANALYTICKÉ CHEMII, Praha 2006, skripta

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Poslední úprava: TAJ403 (30.08.2013)
Sylabus -

1. Úvod, princip elektrochemie, typy informací, které lze tímto přístupem získat (Reverzibilní / ireverzibilní oxidace a redukce, vztah k HOMO a LUMO)

2. Základní pojmy a jejich význam (Elektrody 1.,2.druhu a redox, elektrolyt, anoda, katoda, obvod – elchem. cela, dvou- a tříelektrodové zapojení)

3. Nefaradaické děje (Polarizace elektrody, nabíjecí proud, elektrická dvojvrstva, adsorpce, difuzní vrstva, elektrokapilarita, experimentální odezva)

4. Faradaické děje (spontánní a vynucené, elektrochemické reakce řízené látkovým přenosem, konvekce, migrace, difuze, Fickovy zákony)

5. Nernstova rovnice a její význam (Rovnováha, reverzibilita, elektromotorická síla, princip referentní elektrody, rovnice a popis reverzibilní i-E křivky)

6. Elektrodové reakce řízené kinetikou (2 typy: homogenní a heterogenní, ireverzibilita a vliv předřazených a následných reakcí)

7. Elektrodová kinetika (Přepětí, výměnný proud, koeficient alfa, Butlerova – Volmerova rovnice a její význam, Tafelova rovnice a diagram)

8. Typy elektrochemických experimentů a technik, nomenklatura a rozdělení podle jejich využití

9. Potenciostatické techniky s potenciálovým skokem (Cottrellova rovnice, difuze k planární a kulové elektrodě, mikroelektrody, chronoampérometrie)

10.Potenciostatické techniky založené na ustáleném stavu (J. Heyrovský a vývoj polarografie, rtuťové elektrody, rotující diskové a prstencové elektrody)

11.Pulzní analytické metody, NPP, DPP, a jejich vyhodnocení

12.Potenciostatické techniky založené na přechodovém stavu - potenciodynamické (LSV a cyklická voltametrie, interpretace křivek, diagnostická kritéria)

13.Galvanostatické metody, Sandova rovnice

14.Elektrochemické techniky založené na elektrolýze objemu roztoku (potenciostatická vs. galvanostatická elektrolýza, coulometrie, elektrolytické cely)

15.Anodická a adsorptivní rozpouštěcí (stripping) analýza

16.AC-techniky a měření faradayické impedance.

17.Kombinace elektrochemie s jinými metodami (UV/vis/IR/EPR spektroelektrochemie, foto- a sonoelektrochemie, elektrochemiluminiscence)

Poslední úprava: Ludvík Jiří (22.08.2018)
Vstupní požadavky -

základní znalosti z fyzikální a obecné chemie

Poslední úprava: Ludvík Jiří (23.08.2018)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti z fyzikální a obecné chemie

Poslední úprava: Ludvík Jiří (23.08.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha