PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř fyzikální chemie I - N403013
Anglický název: Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 488 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N403013A
Je záměnnost pro: N403013A, B403005, AB403005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie.
Poslední úprava: Vrbka Pavel (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

přenést teoretické znalosti nabyté na přednáškách do reality laboratorní praxe. Při stanovení vybraných termodynamických veličin se v rámci laboratorního kurzu naučí základním postupům moderního experimentu, mj. správnému používání elektronických laboratorních pomůcek a vážení na digitálních vahách. Seznámí se s moderními přístoji a dále s možnostmni výpočetní techniky pro podporu experimetální práce a při vyhodnocování výsledků pomocí tabulkových kalkulátorů (Excel aj.).

Poslední úprava: Vrbka Pavel (18.02.2015)
Literatura

Z: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Poslední úprava: Vrbka Pavel (04.02.2016)
Studijní opory -

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Poslední úprava: Vrbka Pavel (04.02.2016)
Sylabus -

1. Stanovení molární hmotnosti metodou V. Meyera.

2. Tlak nasycených par.

3. Fázové diagramy dvousložkových kondenzovaných systémů.

4. Kryoskopie.

5. Rozpustnost solí.

6. Rozpouštěcí kalorimetrie.

7. Kinetika chemických reakcí I. řádu.

8. Rovnováha kapalina - pára.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (18.02.2015)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Vrbka Pavel (18.02.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.6 18
1 / 3 18 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha